کتاب صوتی هری پاتر

By begooosh

مجموعه کامل کتاب صوتی هری پاتر هری پاتر و سنگ جادو هری پاتر و تالار اسرار هری پاتر و زندانی آزکابان هری پاتر و جام آتش هری پاتر و محفل ققنوس هری پاتر و شاهزاده هری پاتر و یادگاران مرگ

 1. 1.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هشتم قسمت یک
  25:30
 2. 2.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هفتم
  42:03
 3. 3.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل ششم قسمت دو
  31:26
 4. 4.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل ششم قسمت یک
  34:30
 5. 5.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل پنجم قسمت دو
  30:03
 6. 6.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل پنجم قسمت یک
  32:27
 7. 7.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل چهارم قسمت دو
  24:55
 8. 8.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل چهارم قسمت یک
  22:27
 1. 9.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل سوم
  43:17
 2. 10.
  هری پاتر و زندانی آزکابان فصل دوم
  32:46
 3. 11.
  هری پاتر و زندانی آزکابان قسمت اول
  27:25
 4. 12.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت سی ام (قسمت پایانی)
  18:36
 5. 13.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و نهم
  20:41
 6. 14.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و هشتم
  31:22
 7. 15.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و هفتم
  25:16
 8. 16.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و ششم
  32:15
 9. 17.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و پنجم
  24:00
 10. 18.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و چهارم
  24:32
 11. 19.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و سوم
  23:20
 12. 20.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و دوم
  37:18
 13. 21.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و یکم
  28:01
 14. 22.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیستم
  27:55
 15. 23.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت نوزدهم
  29:43
 16. 24.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت هجدهم
  23:50
 17. 25.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت هفدهم
  32:11
 18. 26.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت شانزدهم
  24:55
 19. 27.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت پانزدهم
  30:00
 20. 28.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت چهاردهم
  24:29
 21. 29.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت سیزدهم
  20:51
 22. 30.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت دوازدهم
  33:58
 23. 31.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت یازدهم
  28:56
 24. 32.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت دهم
  21:32
 25. 33.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت نهم
  44:42
 26. 34.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت هشتم
  25:01
 27. 35.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت هفتم
  23:42
 28. 36.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت ششم
  39:37
 29. 37.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت پنجم
  18:20
 30. 38.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت چهارم
  54:56
 31. 39.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت سوم
  40:26
 32. 40.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت دوم
  31:36
 33. 41.
  هری پاتر و تالار اسرار قسمت اول
  27:29
 34. 42.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی و دوم
  36:48
 35. 43.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی و یکم
  20:06
 36. 44.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی ام
  33:28
 37. 45.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و نهم
  28:50
 38. 46.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و هشتم
  36:03
 39. 47.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و هفتم
  20:27
 40. 48.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و ششم
  20:29
 41. 49.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و پنجم
  20:01
 42. 50.
  هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و چهارم
  33:37

Listen to کتاب صوتی هری پاتر now.

Listen to کتاب صوتی هری پاتر in full in the Spotify app