De Nationale Data Podcast

Verdonck, Klooster & Associates

Podcast by Verdonck, Klooster & Associates

All Episodes

Voorbeelden van grote overheidsorganisaties die hun dienstverlening versterken met behulp van data zijn er genoeg. Maar als middelgrote of kleine gemeente is het soms zoeken. Hoe ga je aan de slag, waar begin je? Is kleiner zijn een hindernis of juist een kracht? En welke tips zouden andere gemeenten kunnen helpen in hun aanpak? In deze podcast spreken we Rita Prins, Procuct Owner data bij de gemeente Hengelo over hun aanpak en visie als het gaat om datagedreven werken.

Nov 1

17 min 48 sec

Overheden zetten steeds vaker in op datagedreven werken. Veel dingen gaan er goed, maar hoe komt dat? En waarom lukt het soms ook niet? Rebecca Moody van de Erasmus Universiteit Rotterdam doet bij verschillende overheden onderzoek naar de succesfactoren en barrières van datagedreven werken. In deze podcast gaat ze in op de best practices en epic failures die ze daarbij tegenkomt. Zo blijkt de rol van ‘datavertaler’ cruciaal en is vertrouwen nodig van ambtenaren in dat ze de goede dingen doen in het belang van de burger. Leeftijd van medewerkers lijkt daarentegen weer veel minder relevant voor het succes van datagedreven werken.

Jul 15

20 min 56 sec

Er is veel aandacht voor de risico’s die algoritmes en artificiële intelligentie (AI) met zich mee kunnen brengen. Algoritmes staan dan ook onder verscherpt toezicht. Het gebruik van algoritmes kan echter ook juist bijdragen aan eerlijker besluitvorming en meer kansengelijkheid. Sennay Ghebread doet onderzoek naar hoe algoritmes eerlijker kunnen en hoe data en AI gedemocratiseerd moeten worden. In deze podcast legt hij uit wat daarvoor nodig is en hoe technologie een plek kan krijgen in de toekomstige samenleving.

Jun 29

24 min 58 sec

Op veel plekken wordt ingezet op data en datagedreven werken, zowel binnen als buiten de overheid. Maar slechts 15% van de organisaties haalt echt profijt uit data. Erik Beulen deed onderzoek naar hoe dit kan en wat er nodig is om als organisatie echt waarde te halen uit data. Centraal daarbij staat goed datamanagement. In deze podcast gaat Erik Beulen in op het onderzoek en het belang van eigenaarschap en datakwaliteit als succesfactoren voor datagedreven werken.

Jun 17

20 min 22 sec

Met groeiende hoeveelheden data vergaart de overheid zich een grotere machtspositie ten opzichte van burgers. Hierdoor staan we voor een uitdaging op passende tegenkracht te organiseren. Wat zijn de risico’s bij uitblijven van tegenkracht? Wat voor rol speelt transparantie hierin? En wat voor kansen kunnen data hierin ook juist bieden? In deze podcast bespreken we met Kathalijne Buitenweg haar boek: ‘Datamacht en Tegenkracht’. Bekijk de shownotes op: www.vka.nl/nationale-data-podcast/

Jun 3

30 min 58 sec

Grensoverschrijdende digitale zorg heeft topprioriteit in Europa. Het gebruik van data en AI wordt daarbij steeds belangrijker. Tegelijkertijd zijn er nog grote uitdagingen in de zorg, bijvoorbeeld bij het delen van zorgdata tussen lidstaten en het organiseren van datasoevereiniteit. In deze podcast gaat Hugo van Haastert (gedetacheerd nationaal expert op het gebied van digitale zorg en AI voor de Europese Commissie) in op de ontwikkelingen vanuit Brussel en hoe Europa verder inzet op het gebruik van data en AI in de zorg.

Apr 20

18 min 20 sec

Vertrouwen van burgers in besluiten van de overheid is belangrijk. Dit maakt de vraag hoe transparant de besluitvormingsprocessen moeten zijn wanneer gebruik gemaakt wordt van algoritmes zeer relevant. Welke vormen van transparantie vergroten daadwerkelijk het vertrouwen van burgers in die besluiten? Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht onderzoekt deze relatie tussen transparantie van algoritmes en het vertrouwen van burgers in de besluiten die met behulp van algoritmes genomen worden. In deze podcast vertelt Esther Nieuwenhuizen over het onderzoek dat zij in dit kader uitgevoerd heeft bij de Nationale Politie. Bekijk de shownotes op: https://www.vka.nl/nationale-data-podcast/

Apr 6

24 min 39 sec

De rol van algoritmes in besluitvormingsprocessen wordt steeds groter, en daarmee ook de roep om meer verantwoording over het ontwerp, de implementatie en toepassing van algoritmes. De kennisgroep Algorithm & Assurance van de NOREA heeft onderzocht of en hoe zekerheid kan worden geboden bij algoritmes en wat de rol van de IT-auditor daarbij kan zijn. In deze podcast gaat Mona de Boer (onder andere voorzitter van de werkgroep) in op dit onderzoek en de recent gepubliceerde ‘NOREA Guiding Principles Trustworthy AI-Investigations’. Check de shownotes op https://www.vka.nl/nationale-data-podcast/

Mar 16

20 min 49 sec

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de rijksoverheid algoritmes gebruikt. Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen op 26 januari het rapport ‘Aandacht voor algoritmes’ en een toetsingskader waarmee overheden grip kunnen houden op hun algoritmes. In deze podcast gaat onderzoeker en projectleider Miranda Pirkovski in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het rapport en het toetsingskader.

Jan 29

18 min 58 sec

Artificiële intelligentie (AI) biedt kansen om de kwaliteit van de zorg nog verder te vergroten. Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid heeft tot doel om deze kansen te realiseren, en om te zetten naar concreet ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers. In deze podcast is Annemieke Nennie te gast, programmamanager bij het ministerie van VWS. Zij gaat in op de waarde van AI, het belang van een data-ecosysteem en de randvoorwaarden daarbij.

Jan 12

27 min 43 sec

Data en AI staan bij veel overheden op de agenda. Data biedt kansen bij de aanpak van maatschappelijke opgaven en zoals nu ook bij de aanpak van de coronacrisis. Er is dan ook veel aandacht voor bijvoorbeeld de Data Agenda Overheid en op allerlei plekken vinden datagedreven initiatieven plaats, maar er is ook nog veel te winnen. In deze podcast gaat Tim Faber, Projectleider (Big) Data & AI bij Ministerie van BZK, in op de vraag wat daarvoor nodig is en wat de uitdagingen zijn, waarbij de maatschappelijke opgave centraal staat.

Nov 2020

26 min 45 sec

De overheid zet volop in op datagedreven innovatie, bijvoorbeeld met behulp van artificiële intelligentie (AI). Het betrekken van burgers is daarbij cruciaal, maar niet altijd makkelijk. In deze podcast gaat Marieke van Putten, senior innovatie manager bij het ministerie van BZK, in op de vraag hoe overheden verantwoord kunnen innoveren en opschalen. Centraal daarbij staat het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, (publiek-private) samenwerking en het borgen van publieke en democratische waarden.

Oct 2020

21 min 37 sec

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) en algoritmes hebben steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Dit heeft ook gevolgen voor de rechtstaat en de vrijheid van burgers. In deze podcast gaat jurist en filosoof Mireille Hildebrandt in op hoe technologieën als AI en blockchain het recht raken en wat dit betekent voor onder andere het functioneren van de rechtsstaat en de ethische aspecten die daarmee samenhangen. Daarnaast gaat ze in op het onderzoek ‘Counting as a Human Being in the Era of Computational Law’ waarvoor ze in 2018 de prestigieuze ERC-Advanced Grant toegekend kreeg van de Europese onderzoeksraad.

Sep 2020

41 min 22 sec

Robots worden steeds slimmer. Ze krijgen dan ook een steeds grotere rol in onze samenleving. Maar hoe vergelijkbaar is een robot met de mens? Moeten we bang zijn voor hun superieure intelligentie? En moeten robots ook rechten krijgen, zoals eerder werd geopperd in het Europees Parlement? In deze podcast gaan we hierover in gesprek met Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aug 2020

27 min 45 sec

De uitdagingen waar Nederland voor staat door klimaatverandering zijn enorm. In het Klimaatakkoord is een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050 afgesproken. Dit kunnen we realiseren door meer duurzame energie op te wekken en door als consumenten en bedrijven minder energie te gebruiken. Data spelen een belangrijke bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Niet alleen kunnen o.b.v. data allerlei berekeningen worden uitgevoerd (bijv. wat is de gunstigste plek voor het plaatsen van windmolens?), maar ook het gedrag van consumenten en bedrijven worden beïnvloed. Ronald Root, Manager Data Science and Business Innovation bij Eneco, vertelt in deze aflevering meer over de rol van data in de energietransitie.

Aug 2020

32 min 41 sec

Nederland wil koploper worden op het gebied van Artificial Intelligence (AI). De Nederlandse AI Coalitie brengt kennis en initiatieven op dit vlak bij elkaar in een publiek-private samenwerking om deze ambitie te realiseren. Coalitiemanager Kees van der Klauw geeft in deze podcast een inkijkje in hoe dit gaat. We gaan in op het AI-ecosysteem, het verbinden van de techniek met de sociale, juridische en ethische aspecten van AI en de lessen die wij kunnen leren van andere landen.

Jul 2020

21 min 11 sec

Geen podcast over big data deze keer, maar over small data. Wat is dat eigenlijk, small data? En hoe helpen small data analysetechnieken in de zoektocht naar relevante informatie (bijvoorbeeld over Corona)? Onze gast Rens van der Schoot, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, vertelt hier alles over.

Jul 2020

37 min 25 sec

Nederland heeft een Blockchain Coalitie en een AI Coalitie. Deze coalities hebben tot doel om het gebruik van deze technologieën te bevorderen en kansen te benutten. Ook bij overheden liggen kansen. In deze podcast is Marloes Pomp te gast. Zij is betrokken bij beide coalities en begeleidt verschillende blockchain en AI-pilots binnen de overheid. We gaan in op deze pilots, de geleerde lessen en de vraag wat nodig om een volgende stap te zetten richting opschaling.

Jun 2020

25 min 42 sec

Succesvol innoveren met data en technologie kan alleen als het ook mag. De jurist wordt dan ook steeds belangrijker. Niet als ‘showstopper’ maar juist om innovatie mogelijk te maken. In deze podcast is Sandra van Heukelom-Verhage te gast. Zij vertelt over het belang van het tijdig betrekken van de meedenkende jurist, de juridische en ethische kant van technologie en waarom eigenaarschap van data zo complex is.

May 2020

26 min 3 sec

Algoritmes bieden kansen. Zo kunnen beslissingen door het gebruik van algoritmes beter en sneller genomen worden. We zien dan ook dat algoritmes een steeds belangrijker onderdeel worden van ons dagelijks leven. Tegelijkertijd schuilt er ook een risico in het gebruik van algoritmes. Om grip te houden op deze risico’s kwam Tweede Kamerlid Jan Middendorp vorig jaar met de initiatiefnota ‘Menselijke grip op algoritmen’. In deze podcast gaan we in gesprek over deze nota en de kabinetsreactie daarop.

May 2020

15 min 22 sec

Vijf Brabantse plattelandsgemeenten werken samen om hun datagedreven werken ambities te vervullen in het “Rural Datacenter De Kempen”. Dit initiatief toont aan dat datagedreven werken niet alleen voorbehouden is aan grote organisaties, maar dat ook kleinere organisaties waarde kunnen halen uit hun data. Jeroen Weekers is projectmanager van het RDC De Kempen en vertelt in deze aflevering over het ontstaan van het initiatief, hoe de samenwerking tussen de gemeenten tot stand kwam en wat datagedreven werken oplevert voor de Kempengemeenten.

Apr 2020

33 min 21 sec

De provincie Noord-Brabant zet steeds meer in op datagedreven werken. In deze podcast is Marcel Thaens te gast. Hij is CIO van de provincie en één van de initiatiefnemers van de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Zijn ambitie is om samen met de andere provincies data steeds beter en slimmer in te zetten bij maatschappelijke opgaves. Daar is niet alleen maar techniek voor nodig, maar ook een andere manier van werken.

Mar 2020

21 min 16 sec

In deze aflevering is prof. dr. Jaap van den Herik te gast. Hij is professor Informatica en Recht en voorzitter van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS). Daarnaast is hij één van de eerste onderzoekers in Nederland die zich bezig hield met kunstmatige intelligentie. In 1991 sprak hij zijn oratie uit met de titel ‘Kunnen computers rechtspreken?’ Een vraag die nog altijd relevant is, zeker gezien de ontwikkelingen sinds die die tijd. In de podcast gaan we in gesprek over deze vraag en de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Mar 2020

25 min 49 sec

Met: Irma Walraven (Programmamanager Datagovernance / ministerie van OCW) en Christian Verhagen Data biedt kansen, maar om deze kansen te benutten moet data ook als ‘asset’ worden gezien, waarbij de kwaliteit voorop staat. In deze podcast is Irma Walraven te gast, Programmamanager Datagovernance en -kwaliteit bij het Rijk. Datagovernance gaat over de sturing, inrichting en organisatie van data. Dit vraagt een veranderkundige aanpak waarbij op alle niveaus aandacht is voor het belang van data. We gaan in op ‘good datagovernance’ als voorwaarde en katalysator van datagedreven werken, de rol van de Chief Data Officer (CDO) en het delen van data in publiek-private samenwerkingen.

Mar 2020

23 min 48 sec

Te gast is Jeroen van den Hoven, hoogleraar technologie en ethiek aan de TU Delft. Technologie en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ethiek is vergelijkbaar met maatschappelijke ‘requirements’ waarbij invulling wordt gegeven aan de borging van onze publieke waarden. Technologie en ethiek kunnen schuren, maar door ethiek al in het ontwerp mee te nemen kunnen ze elkaar juist versterken. Ethisch innoveren wordt dan ook steeds belangrijker en brengt kansen met zich mee voor Europa en voor Nederland. Dit vraagt wel bestuurlijke daadkracht, een stevige rol van de overheid en dito investering. Daar is voor Nederland nog veel te doen.

Feb 2020

23 min 32 sec

Peter de Kock begon zijn carrière op de filmacademie en trok vervolgens als documentairemaker door conflictgebieden als Sierra Leone. Daarna begon hij bij de politie waar hij leiding gaf aan een geheime afdeling van de Nationale Politie. Daar zette hij het denken in scenario’s voort en combineerde dit denken met data om terroristische aanslagen te kunnen voorspellen. In 2014 promoveerde hij op dit onderwerp. Inmiddels heeft hij de politie verlaten en helpt hij overheden en bedrijven vanuit zijn bedrijf Pandora Intelligence. Daarnaast is hij in december benoemd als Professor of Practice in data science op het gebied van criminaliteit en veiligheid aan de Jheronimus Academy of Data Science. In deze podcast gaan we in op zijn loopbaan en het gebruik van data bij opsporing.

Feb 2020

22 min 13 sec

Met: Marleen Stikker (directeur van Waag) en Christian Verhagen Internetpionier Marleen Stikker vertelt in deze aflevering van de Nationale Data Podcast over haar recente boek ‘Het internet is stuk’. Het internet brengt ons veel goeds, maar we zijn ook onze digitale soevereiniteit kwijtgeraakt. Bedrijven en overheden verzamelen data en tegelijkertijd worden er veel valse claims gedaan over de mogelijkheden van data en kunstmatige intelligentie. In deze podcast gaan we in gesprek met Marleen Stikker over de keerzijde van het groeiende gebruik van data, de macht van de techreuzen en wat we daar zelf aan kunnen doen. Check de show notes op de website:https://www.vka.nl/nationale-data-podcast/

Jan 2020

26 min 19 sec

De gemeente Den Haag zet in op het slim gebruik maken van data om meer publieke waarde te creëren voor de stad en beleid effectiever te kunnen uitvoeren. Daarbij zet Den Haag zich als internationale stad van vrede en recht in voor het samenbrengen van partijen om de dialoog te voeren over hoe artificiële intelligentie op een ethisch verantwoorde wijze kan worden toegepast zonder dat daarbij menselijke waarden in het geding raken. In deze podcast vertelt wethouder Saskia Bruines (Economie, Internationaal en Dienstverlening) over de ambitie en datastrategie van de gemeente, het belang van samenwerking met nationale en internationale partners en waarom Den Haag de eerste 5G smart city van Nederland wil worden. De Show Notes zijn te vinden op de website van VKA: https://www.vka.nl/nationale-data-podcast/

Jan 2020

22 min 3 sec

De gemeente Zwolle zet data en slimme technologie in om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Daarbij worden actief inwoners van de stad betrokken, bijvoorbeeld door inwoners zelf met sensoren data te laten verzamelen over onder andere luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind. Op basisscholen wordt al aandacht besteed aan data en technologie, bijvoorbeeld door kinderen zelf sensoren te laten maken. In deze podcast spreken we met Marcel Broekhaar, de programmamanager slimme samenleving van de Gemeente Zwolle, en gaan in op Smart Zwolle en wijze waarop inwoners en partners daarbij worden betrokken.

Dec 2019

21 min 6 sec

De Dutch Innovation Factory is een broedplaats waar ICT-onderwijs, ondernemers en de overheid samenkomen om maatschappelijk relevante innovaties tot stand te brengen. Data is een essentieel ingrediënt in veel van deze innovaties. De Dutch Innovation Factory werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer om steeds succesvoller te worden. Programmamanager Eric de Kruik van Dutch Innovation Factory en projectmanager Martijn de Groot van de gemeente Zoetermeer vertellen in deze podcast over de (maatschappelijke) resultaten en het belang van de Factory voor de gemeente.

Dec 2019

26 min 27 sec

Met: Bas van Leeuwen (Jheronimus Academy of Data Science) en Christian Verhagen De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is één van de snelst groeiende Universitaire organisaties in Nederland. JADS is opgericht door de Technische Universiteit Eindhoven, de Tilburg University (TiU), de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch. JADS leidt de meest gewilde beroepsgroep van deze tijd op, data scientists. Tegelijkertijd heeft JADS tal van partnerships met bedrijven en overheden om samen met studenten te werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken. In deze podcast spreken we met Bas van Leeuwen, als Business Development Director van JADS verantwoordelijk voor deze partnerships.

Nov 2019

19 min 19 sec

Afgelopen zomer werd Digicampus gelanceerd door staatssecretaris Knops (BZK). Digicampus is geïnitieerd door TU Delft, Logius, ICTU en NL Digital en biedt een broedplaats voor kennisdeling en het versnellen van innovatie. Als kennis- en innovatiehub komen wetenschap, overheid, bedrijfsleven en inwoners bij elkaar om samen innovaties mogelijk te maken. In deze podcast spreken we met Digicampus over het doen van onderzoek en hoe digitale innovaties in de publieke sector versneld kunnen worden. Christian spreekt in deze podcast met: Thanim van Dokkum (Logius), Wendy van Donge (Logius), en Nitesh Bharosa (TU Delft).

Oct 2019

21 min 34 sec

Recent deed Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) een voorstel voor een meldplicht voor algoritmes en een onafhankelijke toezichthouder. Het gebruik en de mogelijkheden van algoritmes nemen toe, maar de politiek ziet daarbij ook risico’s. Tegelijkertijd liggen er voor Nederland ook kansen om in te zetten op Artificiële Intelligentie (AI). Het Strategisch Actieplan AI beoogt deze kansen te pakken, maar is aldus Kees Verhoeven onvoldoende. In deze podcast gaan we in op het voorstel voor een algoritmemeldplicht en op het Strategisch Actieplan AI. Alle afleveringen beluisteren? https://www.vka.nl/nationale-data-podcast/

Oct 2019

16 min 32 sec

De wetenschap bestudeert innovatie in de publieke sector, maar is daarnaast steeds vaker een partner bij deze innovaties. In living labs werken overheden, wetenschappers en stakeholders samen om met data en technologie maatschappelijke waarde te creëren. Daarnaast doet de wetenschap ook onderzoek naar de sociale impact van de innovaties en de ethische aspecten van technologie. In deze podcast gaan we hierover in gesprek met Albert Meijer, professor Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht.

Oct 2019

22 min 40 sec

Het programma Informatiegestuurd Werken van de gemeente Den Haag richt zich op data governance, business intelligence en voorspelmodellen (algoritmes). De gemeente heeft een enorme berg data waarmee maatschappelijke vraagstukken effectiever kunnen worden aangepakt. Binnen het programma zijn twee voorspelmodellen getraind waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden over (leerplichtige) thuiszitters en het gebruik van de Wmo. In deze podcast spreken we met Ard Mulder en Michiel Deerenberg van de gemeente Den Haag over het programma en de beide voorspelmodellen.

Sep 2019

23 min 12 sec

Het gebruik van big data en data science staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Toch ervaren veel gemeenten dit als een grote stap. De Data Science Hub van VNG Realisatie biedt ondersteuning bij de transitie naar datagedreven werken en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zo wordt data science toegepast om samen met gemeenten en GGD kwetsbare inwoners zichtbaar te maken. In deze podcast gaan we hierover in gesprek met John van Ameijde en Mark Gremmen van VNG Realisatie. Bekijk voor de shownotes: www.vka.nl/nationale-data-podcast/

Aug 2019

23 min 40 sec

De gemeente Gouda werkt in de datawerkplaats samen met andere overheden en de wetenschap. Het doel van deze samenwerking is om toegepaste kennis te ontwikkelen over datapraktijken in de publieke sector. Hoe ga je bijvoorbeeld om met ethische vragen bij dataprojecten, en welke competenties zijn nodig binnen een datagedreven organisatie? In deze podcast gaan we hierover in gesprek met Martiene Branderhorst, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda. Kijk voor meer informatie op: www.vka.nl/nationale-data-podcast

Jul 2019

22 min 12 sec

De provincie Zuid-Holland zet vol in op innovatie met data en technologie. Op allerlei plekken binnen de provincie ontstaan datagedreven initiatieven waarbij het creëren van maatschappelijke waarde voorop staat. De provincie staat dan ook midden in de digitale transformatie. Maar hoe houd je grip op die datagedreven innovaties, en wat betekent digitale transformatie eigenlijk voor de overheid? In deze podcast gaan we hierover in gesprek met Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland.

Jun 2019

23 min 6 sec

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie gebruikt steeds vaker data bij het uitvoeren van haar taken. Zo berichtten diverse media onlangs dat de Inspectie samen met ABN Amro en de Universiteit van Amsterdam met behulp van data mensenhandel opspoort. In deze podcast gaan we in gesprek met Steef de Vries, strategisch adviseur bij de Inspectie SZW en een van de trekkers van dit project. Kijk voor de shownotes op: vka.nl/nationale-data-podcast

May 2019

26 min 25 sec

De gemeente Den Haag is een van de weinige (overheids)organisaties met een Chief Data Officer. In deze aflevering van de Nationale data podcast gaan we in gesprek met Tanaquil Arduin. Zij gaat in op de invulling van haar rol en werkzaamheden als CDO bij de gemeente. Tevens vertelt zij over de datastrategie van de gemeente en welke stappen de gemeente zet op het gebied van datagedreven werken.

Apr 2019

22 min 50 sec

Algoritmes hebben een steeds grotere invloed op ons leven. Bedrijven maken veelvuldig gebruik van algoritmes - bijvoorbeeld om gericht advertenties aan te bieden -, maar ook de overheid doet dat. Deze podcast staat in het teken van algoritmegebruik door de overheid. Hoe past de overheid algoritmes toe? Kleven daar ook risico's aan? En is een overheid die algoritmes gebruikt nog wel te vertrouwen? Algoritme-expert van VKA André Hendriks geeft in deze aflevering zijn visie op dit vraagstuk. Ga voor de shownotes naar: vka.nl/nationale-data-podcast

Mar 2019

23 min 28 sec