Poslovia nádeje

Ellen Gould Whiteová

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Acts of the Apostles. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

Predslov
Trailer 3 min 57 sec

All Episodes

-

May 2020

3 min 57 sec

Boh ustanovil cirkev, aby jej prostredníctvom predstavil svetu svoj charakter.

May 2020

14 min 48 sec

Tri roky Ježiš pripravoval svojich učeníkov, aby po jeho odchode mohli pracovať na záchrane sveta.

May 2020

13 min 50 sec

Ježiš pred svojím nanebovstúpením zoznámil učeníkov s ich úlohou a zdôraznil im, že ju môžu splniť len v jeho mene a v moci Ducha Svätého.

May 2020

17 min 10 sec

Počas Turíc na učeníkov zostúpil Duch Svätý a oni pod jeho vplyvom vydali mocné svedectvo o Bohu.

May 2020

22 min 4 sec

Peter a Ján uzdravili chromého človeka a kázali o Ježišovom vzkriesení. Vodcovia izraelského národa ich za to uväznili.

May 2020

24 min 18 sec

Duch Svätý bol darom nielen pre ranú cirkev, ale aj pre ľudí všetkých vekov.

May 2020

18 min 38 sec

Pre svoje pokrytectvo prišli Ananiáš a Zafira o život.

May 2020

13 min 8 sec

Anjel v noci vyslobodil Petra a Jána z väzenia a vyzval ich, aby pokračovali v kázaní evanjelia.

May 2020

18 min 7 sec

Štefan, hlavný zo siedmich diakonov, zaplatil za svoju vernosť Kristovi životom.

May 2020

10 min 57 sec

Voľba diakonov bola jedným z prvých krokov vo vytváraní organizačnej štruktúry cirkvi.

May 2020

18 min 4 sec

Po Štefanovej smrti sa jeruzalemskí kresťania rozpŕchli do Judska a Samárie. Vďaka tomu sa posolstvo evanjelia dostalo za hranice Izraela.

May 2020

17 min 38 sec

Pre prenasledovanie zo strany Židov musel Pavol utiecť z Damasku do Arábie, kde sa nejaký čas venoval štúdiu a rozjímaniu. Po svojom návrate sa v Jeruzaleme stretol s Ježišovými učeníkmi, ktorí ho prijali medzi seba.

May 2020

15 min 9 sec

Na ceste do Damasku sa Saul z Tarzu stretol so vzkrieseným Kristom. Táto udalosť spôsobila, že z fanatického odporcu sa stal Kristov nasledovník.

May 2020

21 min 17 sec

Obrátenie Kornélia a jeho rodiny bolo jedným z prvých plodov evanjelizácie medzi pohanmi.

May 2020

21 min 21 sec

Napriek tomu, že kresťanská cirkev musela od začiatku čeliť krutému prenasledovaniu, Boh nad ňou držal svoju ochrannú ruku. Jedným z prejavov jeho moci bolo zázračné vyslobodenie apoštola Petra z väzenia.

May 2020

23 min 23 sec

Barnabáš a Pavol sa vydali do Antiochie zvestovať evanjelium. Keďže ich pôsobenie bolo úspešné, cirkev ich poverila misijnou prácou medzi pohanmi.

May 2020

20 min 26 sec

V Pisidskej Antiochii prijali posolstvo evanjelia s veľkým nadšením. Tento ohlas však vyvolal nenávisť medzi neveriacimi Židmi, ktorí Pavla a Barnabáša nechali vyhnať z mesta.

May 2020

21 min 47 sec

Napriek tomu, že sa posolstvo evanjelia stretávalo s veľkým odporom, Pavol a Barnabáš odhodlane pokračovali vo svojej práci. Vďaka ich usilovnosti vznikli na mnohých miestach kresťanské zbory.

May 2020

20 min 19 sec

Apoštol Pavol neúnavne obracal pozornosť ľudí na ukrižovaného Ježiša. V jeho smrti nachádzal presvedčivé svedectvo o veľkosti Božej lásky k človeku a nevyčerpateľný zdroj života.

May 2020

19 min 51 sec

Pre spor o obradný zákon sa v Jeruzaleme zišli hlavní predstavitelia cirkvi.

May 2020

26 min

Prvým výsledkom Pavlovej práce za hranicami Malej Ázie bolo založenie zboru vo Filipách.

May 2020

17 min 54 sec

Kým obyvatelia Berey prijali posolstvo evanjelia s nadšením, medzi vzdelanými Aténčanmi vyvolalo smiech a pobúrenie.

May 2020

23 min 25 sec

Apoštol Pavol v tesalonickej synagóge predstavil Ježiša ako očakávaného Mesiáša.

May 2020

19 min 42 sec

Vo všetkých listoch do Tesaloniky sa apoštol Pavol zameral predovšetkým na objasnenie udalostí týkajúcich sa druhého príchodu Ježiša Krista.

May 2020

26 min 46 sec

Pavlovo pôsobenie v Korinte prinieslo svoje ovocie. Mnohí sa odvrátili od uctievania modiel a začali slúžiť živému Bohu.

May 2020

22 min 28 sec

Po Apollovom príchode do Korintu došlo v tamojšom zbore k rozkolu a rozdeleniu.

May 2020

24 min 36 sec

Posolstvo evanjelia odvracalo ľudí od uctievania bohyne Diany. Z toho dôvodu vznikli v Efeze veľké nepokoje.

May 2020

12 min 2 sec

Efez, jedno z nádherných miest svojej doby, bolo centrom modlárstva, mágie a skazenosti. Napriek tomu si v ňom evanjelium našlo cestu k ľudským srdciam.

May 2020

19 min 16 sec

Pavol prirovnal duchovný život k bežeckým pretekom. Upozornil tým na skutočnosť, že rast vo viere vyžaduje odhodlanie, vytrvalosť a sebazaprenie.

May 2020

27 min 50 sec

Na správy o problémoch v korintskom zbore reagoval apoštol Pavol prostredníctvom listov.

May 2020

20 min 9 sec

Štedrosť je jednou z dôležitých vlastností každého ozajstného kresťana.

May 2020

21 min 13 sec

V druhom liste do Korintu apoštol Pavol uviedol, aké vlastnosti by mal mať pravý služobník evanjelia.

May 2020

24 min 36 sec

Apoštol Pavol sa pri kázaní evanjelia nevyhýbal telesnej práci. Vedel totiž, že zručnosť a usilovnosť prispievajú k duchovnému rastu.

May 2020

25 min 18 sec

Skutočný kazateľ sa usiluje o záchranu druhých ľudí. Pre ich dobro je ochotný obetovať svoj čas a vynaložiť akékoľvek úsilie.

May 2020

26 min 24 sec

Hoci niektorí Židia neprijali Ježiša ako Mesiáša, Boh sa nikdy neprestal usilovať o ich záchranu.

May 2020

21 min 12 sec

Galatskí kresťania nahradili učenie o Kristovi zastaranými židovskými tradíciami.

May 2020

11 min 59 sec

Pavol vedel, že mu v Jeruzaleme pôjde o život. Napriek tomu sa vydal na cestu.

May 2020

19 min 51 sec

V Cézarey dostal apoštol Pavol príležitosť obhájiť sa pred miestodržiteľom Felixom a zoznámiť ho i jeho ženu Druzillu s posolstvom evanjelia.

May 2020

16 min 53 sec

V Jeruzaleme sa apoštol Pavol stretol s veľkým nepriateľstvom – a to nielen zo strany Židov, ale aj z radov vedúcich jeruzalemského zboru.

May 2020

37 min 10 sec

Apoštol Pavol vedel, že sa ho Židia chystajú zabiť, preto odmietol znovu predstúpiť pred veľradu a radšej sa odvolal na cisára.

May 2020

8 min 27 sec

Evanjelium sa kráľa Agrippu síce mocne dotklo, ale neprijal ho.

May 2020

11 min 47 sec

Apoštol Pavol pokračoval v šírení evanjelia aj počas svojho uväznenia v Ríme.

May 2020

26 min 52 sec

Pri plavbe do Ríma zastihla apoštola Pavla a jeho sprievod zúrivá búrka. Napriek tomu, že loď, na ktorej sa apoštol plavil, uviazla na plytčine, nikto z pasažierov neprišiel o život.

May 2020

15 min 40 sec

Vďaka Pavlovej povahe a vytrvalosti evanjelium preniklo aj za múry Nerónovho domu.

May 2020

14 min 39 sec

Nero, jeden z najkrutejších rímskych cisárov, rozhodol o Pavlovej nevine a prepustil ho na slobodu.

May 2020

6 min 32 sec

Vo svojich listoch z Ríma apoštol Pavol povzbudil veriacich a vyzval ich, aby boli verní, poslušní a vytrvalí.

May 2020

33 min 13 sec

Apoštol Pavol sa znovu ocitol vo väzení, pretože ho Židia obvinili z toho, že podpálil Rím.

May 2020

4 min 36 sec

Hoci apoštol Pavol vedel, že mu ide o život, bez váhania využil príležitosť a zoznámil cisára Neróna s posolstvom evanjelia.

May 2020

11 min 12 sec

Apoštol Pavol kráčal v ústrety smrti vyrovnane a s nádejou na vzkriesenie.

May 2020

8 min 58 sec