This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN

By QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN

QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN Kwan Shir Yin Meditation Temple Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị liên lạc về Thiền Viện tại địa chỉ : Any questions please contact us at the following address: QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN 3681 Roselawn Avenue San Diego, CA 92105 - USA Tel. (619) 282 - 0979 Email: quantheamthienvien@cox.net Vimeo: https://vimeo.com/showcase/qtatv Website: https://www.qtatv.com/

 1. 1.
  TẾT XUÂN CANH TÝ - January 24, 202002/15/2020
  28:55
 2. 2.
  LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN - Feburary 8, 202002/12/2020
  29:26
 3. 3.
  Tam Vô Lậu: Giới Định Huệ (sikkhā: śīla, samādhi, prajñā)01/02/2020
  1:10:18
 4. 4.
  Niem Tam Tu (mindfulness of benevolence)12/15/2019
  33:24
 5. 5.
  Lễ Rằm Hạ Nguyên (Hạ Ngươn) - November 10, 201911/12/2019
  32:24
 6. 6.
  Mã Âm Tàng Huyền Thoại hay là dấu chứng Đạo của ngưởi Tu Sỉ - October 13, 201910/17/2019
  59:05
 7. 7.
  ĐẠI LỄ VU LAN 2019 (Vu Lan Celebration) - August 11, 201908/21/2019
  49:03
 8. 8.
  Ba Pháp Tu Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát July 21 201907/26/2019
  55:33
 1. 9.
  KimCangVienGiac - LePhatThichCa - 2014 - 01 - 0506/25/2019
  45:39
 2. 10.
  KimCangVienGiac - 2009 - 07 - 0706/25/2019
  1:33:11
 3. 11.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2010 - 04 - 0306/25/2019
  1:46:46
 4. 12.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2011 - 07 - 1706/25/2019
  50:14
 5. 13.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2012 - 03 - 1106/25/2019
  1:09:46
 6. 14.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2012 - 08 - 0506/25/2019
  56:27
 7. 15.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2013 - 03 - 3006/25/2019
  48:22
 8. 16.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2013 - 07 - 2706/25/2019
  36:57
 9. 17.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2014 - 03 - 2206/25/2019
  36:33
 10. 18.
  KimCangVienGiac - DaiLeVuLan - 2011 - 08 - 1406/25/2019
  42:40
 11. 19.
  KimCangVienGiac - DaiLeVuLan - 2012 - 08 - 1906/25/2019
  29:54
 12. 20.
  KimCangVienGiac - DaiLeVuLan - 2014 - 08 - 1006/25/2019
  30:52
 13. 21.
  KimCangVienGiac - DaiLeVuLan - 2015 - 08 - 0906/25/2019
  44:04
 14. 22.
  KimCangVienGiac - DaiLeVuLan - 2016 - 08 - 0706/25/2019
  1:28:42
 15. 23.
  Ý Nghĩa Trì Tụng Giới Bỗn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia06/25/2019
  1:17:31
 16. 24.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2014 - 07 - 1206/25/2019
  1:09:34
 17. 25.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2014 - 10 - 1206/25/2019
  45:57
 18. 26.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2015 - 04 - 0506/25/2019
  51:02
 19. 27.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2016 - 03 - 2706/25/2019
  1:04:25
 20. 28.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2016 - 07 - 1706/25/2019
  1:06:07
 21. 29.
  KimCangVienGiac - LeQuanAm - 2016 - 10 - 1506/25/2019
  57:32
 22. 30.
  KimCangVienGiac - LeRamThuongNguyen - 2013 - 02 - 2406/25/2019
  55:18
 23. 31.
  KimCangVienGiac - LeRamThuongNguyen - 2014 - 02 - 1506/25/2019
  40:03
 24. 32.
  KimCangVienGiac - LeRamThuongNguyen - 2015 - 03 - 0706/25/2019
  49:41
 25. 33.
  KimCangVienGiac - LeRamThuongNguyen - 2016 - 02 - 2106/25/2019
  41:26
 26. 34.
  KimCangVienGiac - LeRamHaNguyen - 2012 - 11 - 2506/25/2019
  37:12
 27. 35.
  KimCangVienGiac - LeRamHaNguyen - 2014 - 12 - 0606/25/2019
  52:50
 28. 36.
  KimCangVienGiac - LeRamHaNguyen - 2015 - 11 - 2906/25/2019
  43:06
 29. 37.
  KimCangVienGiac - LePhatThichCa - 2010 - 01 - 2606/25/2019
  38:45
 30. 38.
  KimCangVienGiac - LePhatThichCa - 2012 - 01 - 0106/25/2019
  52:36
 31. 39.
  KimCangVienGiac - LePhatThichCa - 2013 - 01 - 1906/25/2019
  38:37
 32. 40.
  KimCangVienGiac - LePhatThichCa - 2015 - 01 - 2406/25/2019
  38:06
 33. 41.
  KimCangVienGiac - LePhatThichCa - 2016 - 01 - 1706/25/2019
  58:15
 34. 42.
  KimCangVienGiac - LePhatThichCa - 2017 - 01 - 0706/25/2019
  31:10
 35. 43.
  KimCangVienGiac - LePhatDanSanh - 2011 - 05 - 0806/25/2019
  1:04:04
 36. 44.
  KimCangVienGiac - LePhatDanSanh - 2012 - 05 - 0506/25/2019
  50:43
 37. 45.
  KimCangVienGiac - LePhatDanSanh - 2013 - 05 - 2506/25/2019
  51:34
 38. 46.
  KimCangVienGiac - LePhatDanSanh - 2015 - 05 - 2406/25/2019
  37:52
 39. 47.
  KimCangVienGiac - LePhatDanSanh - 2016 - 05 - 2106/25/2019
  42:27
 40. 48.
  KimCangVienGiac - 2014 - 03 - 1506/25/2019
  1:08:06
 41. 49.
  KimCangVienGiac - 2014 - 04 - 1406/25/2019
  47:31
 42. 50.
  KimCangVienGiac - 2014 - 05 - 1306/25/2019
  1:19:19
 43. 51.
  KimCangVienGiac - 2013 - 03 - 0606/25/2019
  43:28
 44. 52.
  KimCangVienGiac - 2015 - 01 - 0506/25/2019
  53:15
 45. 53.
  KimCangVienGiac - 2015 - 02 - 0306/25/2019
  58:25
 46. 54.
  KimCangVienGiac - 2016 - 04 - 2106/25/2019
  48:45
 47. 55.
  KimCangVienGiac - 2016 - 06 - 1906/25/2019
  1:37:25
 48. 56.
  KimCangVienGiac - 2015 - 03 - 0506/25/2019
  1:30:14
 49. 57.
  KimCangVienGiac - 2015 - 05 - 0306/25/2019
  53:34
 50. 58.
  KimCangVienGiac - 2015 - 10 - 2706/25/2019
  51:06
 51. 59.
  KimCangVienGiac - 2014 - 06 - 1206/25/2019
  1:38:15
 52. 60.
  KimCangVienGiac - 2014 - 09 - 0806/25/2019
  1:26:08
 53. 61.
  KimCangVienGiac - 2014 - 10 - 0806/25/2019
  1:32:05
 54. 62.
  KimCangVienGiac - 2013 - 04 - 2406/25/2019
  1:19:18
 55. 63.
  KimCangVienGiac - 2013 - 06 - 2206/25/2019
  1:22:51
 56. 64.
  KimCangVienGiac - 2013 - 07 - 2206/25/2019
  1:10:22
 57. 65.
  KimCangVienGiac - 2013 - 09 - 1906/25/2019
  1:49:14
 58. 66.
  KimCangVienGiac - 2013 - 11 - 1706/25/2019
  1:15:10
 59. 67.
  KimCangVienGiac - 2013 - 12 - 1706/25/2019
  55:49
 60. 68.
  KimCangVienGiac - 2012 - 01 - 0806/25/2019
  1:20:25
 61. 69.
  KimCangVienGiac - 2012 - 02 - 0606/25/2019
  54:30
 62. 70.
  KimCangVienGiac - 2012 - 04 - 0506/25/2019
  1:35:31
 63. 71.
  KimCangVienGiac - 2012 - 06 - 0406/25/2019
  1:05:41
 64. 72.
  KimCangVienGiac - 2012 - 07 - 0306/25/2019
  1:11:48
 65. 73.
  KimCangVienGiac - 2012 - 09 - 3006/25/2019
  1:18:56
 66. 74.
  KimCangVienGiac - 2012 - 11 - 2806/25/2019
  1:00:33
 67. 75.
  KimCangVienGiac - 2012 - 12 - 2706/25/2019
  1:14:22
 68. 76.
  KimCangVienGiac - 2011 - 02 - 1706/25/2019
  1:31:53
 69. 77.
  KimCangVienGiac - 2011 - 05 - 1706/25/2019
  47:39
 70. 78.
  KimCangVienGiac - 2011 - 06 - 1606/25/2019
  1:03:20
 71. 79.
  KimCangVienGiac - 2011 - 09 - 1206/25/2019
  1:18:24
 72. 80.
  KimCangVienGiac - 2011 - 10 - 1106/25/2019
  1:14:22
 73. 81.
  KimCangVienGiac - 2011 - 11 - 1006/25/2019
  1:06:14
 74. 82.
  KimCangVienGiac - 2010 - 01 - 2906/25/2019
  1:00:40
 75. 83.
  KimCangVienGiac - 2010 - 02 - 2806/25/2019
  1:37:12
 76. 84.
  KimCangVienGiac - 2010 - 08 - 2406/25/2019
  1:14:01
 77. 85.
  KimCangVienGiac - 2010 - 09 - 2206/25/2019
  1:22:29
 78. 86.
  Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Đản Sanh March 201906/24/2019
  1:14:15
 79. 87.
  LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN 201906/24/2019
  1:20:51
 80. 88.
  QuanTheAmThienVien Xuân Kỷ Hợi 201906/24/2019
  50:49
 81. 89.
  Đại Lễ Phật Đản Sanh May 20 201906/24/2019
  1:35:43
 82. 90.
  KimCangVienGiac - 2006 - 01 - 1406/24/2019
  1:29:04
 83. 91.
  KimCangVienGiac - 2006 - 02 - 1106/24/2019
  1:24:41
 84. 92.
  KimCangVienGiac - 2006 - 03 - 1406/24/2019
  1:24:07
 85. 93.
  KimCangVienGiac - 2006 - 04 - 1206/24/2019
  1:25:27
 86. 94.
  KimCangVienGiac - 2006 - 05 - 1206/24/2019
  1:17:46
 87. 95.
  KimCangVienGiac - 2006 - 06 - 1006/24/2019
  1:37:09
 88. 96.
  KimCangVienGiac - 2006 - 07 - 1006/24/2019
  1:17:06
 89. 97.
  KimCangVienGiac - 2006 - 08 - 0806/24/2019
  1:31:46
 90. 98.
  KimCangVienGiac - 2006 - 09 - 0706/24/2019
  1:33:21
 91. 99.
  KimCangVienGiac - 2006 - 10 - 0606/24/2019
  1:48:57
 92. 100.
  KimCangVienGiac - 2006 - 11 - 0506/24/2019
  1:45:38
 93. 101.
  KimCangVienGiac - 2006 - 12 - 0506/24/2019
  1:31:42
 94. 102.
  DaiSuPhapVan - MucKienLien - 2008 - 08 - 0006/24/2019
  47:38
 95. 103.
  Lễ Rằm Thượng Nguyên - Đại Sư Pháp Vân - 2010-02-2006/24/2019
  54:03
 96. 104.
  Lễ Phật Đản Sanh (2010-05-22)06/24/2019
  53:38
 97. 105.
  48 Đại Nguyện Của Đức A-Di-Đà Phật06/24/2019
  1:04:06
 98. 106.
  Thủ Lăng Nghiêm Đại Định06/24/2019
  37:01
 99. 107.
  KDPLH 0106/24/2019
  32:53
 100. 108.
  KDPLH 0206/24/2019
  1:08:14
 101. 109.
  KDPLH 0306/24/2019
  1:04:26
 102. 110.
  KDPLH 0406/24/2019
  40:54
 103. 111.
  KDPLH 0506/24/2019
  45:18
 104. 112.
  KDPLH 0606/24/2019
  45:47
 105. 113.
  KDPLH 0706/24/2019
  47:53
 106. 114.
  KDPLH 0806/24/2019
  45:34
 107. 115.
  KDPLH 0906/24/2019
  35:17
 108. 116.
  KDPLH 1006/24/2019
  51:08
 109. 117.
  KDPLH 1106/24/2019
  56:21
 110. 118.
  KDPLH 1206/24/2019
  42:12
 111. 119.
  KDPLH 1306/24/2019
  1:02:03
 112. 120.
  KDPLH 1406/24/2019
  42:13
 113. 121.
  KDPLH 1506/24/2019
  51:23
 114. 122.
  KDPLH 1606/24/2019
  56:49
 115. 123.
  KDPLH 1706/24/2019
  54:25
 116. 124.
  KDPLH 1806/24/2019
  1:02:53
 117. 125.
  KDPLH 1906/24/2019
  52:43
 118. 126.
  KDPLH 2006/24/2019
  1:00:28
 119. 127.
  KDPLH 2106/24/2019
  49:45
 120. 128.
  KDPLH 2206/24/2019
  53:19
 121. 129.
  KDPLH 2306/24/2019
  1:07:17
 122. 130.
  KDPLH 2406/24/2019
  40:04
 123. 131.
  KDPLH 2506/24/2019
  1:09:46
 124. 132.
  KDPLH 2606/24/2019
  47:49
 125. 133.
  KDPLH 2706/24/2019
  1:07:25
 126. 134.
  KDPLH 2806/24/2019
  1:10:25
 127. 135.
  KDPLH 2906/24/2019
  1:04:01
 128. 136.
  KDPLH 3006/24/2019
  58:28
 129. 137.
  KDPLH 3106/24/2019
  1:23:43
 130. 138.
  KDPLH 3206/24/2019
  1:29:46
 131. 139.
  KDPLH 3306/24/2019
  1:32:22
 132. 140.
  KDPLH 3406/24/2019
  56:02
 133. 141.
  KDPLH 3506/24/2019
  1:06:29
 134. 142.
  KDPLH 3606/24/2019
  32:58
 135. 143.
  KDPLH 3706/24/2019
  1:19:29
 136. 144.
  KDPLH 3806/24/2019
  1:00:56
 137. 145.
  KDPLH 3906/24/2019
  51:48
 138. 146.
  KDPLH 4006/24/2019
  59:57
 139. 147.
  KDPLH 4106/24/2019
  51:29
 140. 148.
  KDPLH 4206/24/2019
  56:11
 141. 149.
  KDPLH 4306/24/2019
  51:08
 142. 150.
  KDPLH 4406/24/2019
  56:07
 143. 151.
  KDPLH 4506/24/2019
  51:53
 144. 152.
  KDPLH 4606/24/2019
  57:59
 145. 153.
  KDPLH 4706/24/2019
  48:30
 146. 154.
  KDPLH 4806/24/2019
  52:07
 147. 155.
  KDPLH 4906/24/2019
  51:15
 148. 156.
  KDPLH 5006/24/2019
  55:29
 149. 157.
  KDPLH 5106/24/2019
  49:56
 150. 158.
  KDPLH 5206/24/2019
  1:15:10
 151. 159.
  KDPLH 5306/24/2019
  47:45
 152. 160.
  KimCangVienGiac - 2009 - 01 - 1006/24/2019
  1:24:06
 153. 161.
  KimCangVienGiac - 2009 - 02 - 0906/24/2019
  1:03:32
 154. 162.
  KimCangVienGiac - 2009 - 03 - 1106/24/2019
  51:44
 155. 163.
  KimCangVienGiac - 2009 - 04 - 1006/24/2019
  1:49:42
 156. 164.
  KimCangVienGiac - 2009 - 05 - 0906/24/2019
  1:38:15
 157. 165.
  KimCangVienGiac - 2009 - 06 - 0706/24/2019
  1:31:34
 158. 166.
  KimCangVienGiac - 2009 - 08 - 0506/24/2019
  1:15:59
 159. 167.
  KimCangVienGiac - 2008 - 01 - 2206/24/2019
  1:23:59
 160. 168.
  KimCangVienGiac - 2008 - 02 - 2106/24/2019
  1:40:59
 161. 169.
  KimCangVienGiac - 2008 - 03 - 2206/24/2019
  1:33:49
 162. 170.
  KimCangVienGiac - 2008 - 04 - 2006/24/2019
  1:41:36
 163. 171.
  KimCangVienGiac - 2008 - 05 - 1906/24/2019
  1:21:23
 164. 172.
  KimCangVienGiac - 2008 - 06 - 1806/24/2019
  1:47:12
 165. 173.
  KimCangVienGiac - 2008 - 07 - 1706/24/2019
  1:31:53
 166. 174.
  KimCangVienGiac - 2008 - 08 - 1506/24/2019
  1:32:43
 167. 175.
  KimCangVienGiac - 2008 - 09 - 1406/24/2019
  2:00:18
 168. 176.
  KimCangVienGiac - 2008 - 12 - 1206/24/2019
  1:14:29
 169. 177.
  KimCangVienGiac - 2007 - 01 - 0306/24/2019
  1:18:30
 170. 178.
  KimCangVienGiac - 2007 - 02 - 0206/24/2019
  1:28:15
 171. 179.
  KimCangVienGiac - 2007 - 03 - 0406/24/2019
  1:12:03
 172. 180.
  KimCangVienGiac - 2007 - 04 - 0206/24/2019
  1:29:27
 173. 181.
  KimCangVienGiac - 2007 - 05 - 0106/24/2019
  1:09:43
 174. 182.
  KimCangVienGiac - 2007 - 05 - 3106/24/2019
  1:30:01
 175. 183.
  KimCangVienGiac - 2007 - 06 - 2906/24/2019
  1:02:27
 176. 184.
  KimCangVienGiac - 2007 - 07 - 2806/24/2019
  1:25:07
 177. 185.
  KimCangVienGiac - 2007 - 08 - 2706/24/2019
  1:11:52
 178. 186.
  KimCangVienGiac - 2007 - 09 - 2506/24/2019
  1:19:45
 179. 187.
  KimCangVienGiac - 2007 - 10 - 2506/24/2019
  1:30:29
 180. 188.
  KimCangVienGiac - 2007 - 11 - 2406/24/2019
  1:34:58
 181. 189.
  KimCangVienGiac - 2007 - 12 - 2406/24/2019
  1:09:30
 182. 190.
  KimCangVienGiac - 2005 - 11 - 1606/24/2019
  1:06:12
 183. 191.
  KimCangVienGiac - 2005 - 12 - 1506/24/2019
  1:19:40
 184. 192.
  DaiSuPhapVan - LeRamHaNguyen - 2010 - 11 - 2006/24/2019
  55:07
 185. 193.
  DaiSuPhapVan - LeRamHaNguyen - 2013 - 11 - 1606/24/2019
  42:57
 186. 194.
  DaiSuPhapVan - LePhatThichCa - 2010 - 01 - 2606/24/2019
  1:00:19
 187. 195.
  DaiSuPhapVan - LePhatThichCa - 2011 - 01 - 0906/24/2019
  51:37
 188. 196.
  DaiSuPhapVan - LeQuanAm - 2010 - 04 - 0306/24/2019
  31:44
 189. 197.
  DaiSuPhapVan - LeQuanAm - 2010 - 07 - 3106/24/2019
  37:37
 190. 198.
  DaiSuPhapVan - LeQuanAm - 2010 - 10 - 2406/24/2019
  40:20
 191. 199.
  DaiSuPhapVan - LeQuanAm - 2011 - 03 - 2006/24/2019
  56:39
 192. 200.
  DaiSuPhapVan - LeQuanAm - 2011 - 10 - 1506/24/2019
  54:49

Listen to QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN now.

Listen to QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN in full in the Spotify app