Zamyslenia EVS

Zamyslenia EVS

biblické zamyslenia na každý deň

All Episodes

„Tiahni ma za sebou!“ Veľpieseň 1:4 „Aj tie najmenšie veci, čo ti prídu do cesty, ó, prines k Ježišovi, On ti pomôže!“ spieva sa v jednej piesni a je to pravda. So všetkým smieme prísť k Ježišovi. On musí viesť naše kroky a pomáhať nám na púti, ktorá je často ťažká a drsná. Napriek tomu […] The post Tiahni ma za sebou – 8. december appeared first on evs.sk.

Dec 8

3 min 45 sec

„Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.“ Prvý list apoštola Pavla Korintským 15:21 V tomto verši je dôraz na slovo človek. Bol to človek, ktorý na tento svet priniesol smrť. Tak isto to bol človek, ktorý nad smrťou zvíťazil. Uskutočnilo sa to vtedy, keď Pán Ježiš vo svojom tele vstal z mŕtvych. […] The post Či veríš tomu? – 7. december appeared first on evs.sk.

Dec 7

3 min 19 sec

„… radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom.“ 2K 5:8 V horúci deň, keď bolo cestovanie obzvlášť nepohodlné, šiel malý chlapec sám vlakom; krajina nebola príliš zaujímavá, keďže prechádzali cez Arizonskú púšť. Pani, ktorá sedela vedľa chlapca, sa ho opýtala: „Nie si z dlhej cesty unavený? Chlapček sa usmial a povedal: „Som trochu unavený, […] The post Koniec života – 6. december appeared first on evs.sk.

Dec 6

1 min 43 sec

„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ (Ž 122:1) V dnešnej dobe by sme povedali, že Nehemiáš bol laikom. Osobne sa mi tento termín, ktorý sa používa na označenie niekoho, kto nie je „v duchovnom úrade“, nepáči. Niekedy si myslíme, že farári, misionári alebo ľudia, ktorí pracujú pre cirkev, sú v duchovnom […] The post Tam, kde máš byť – 5. december appeared first on evs.sk.

Dec 5

3 min 18 sec

„Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti.“ List Židom 5:8 Mnohí si myslia, že poslušnosti sa môže učiť len neposlušný človek. Ak by to bola pravda, Ježiš by musel byť neposlušný. Nikdy však nebol. Bol poslušný rodičom a bol poslušný aj Otcovi. Keď je kresťan v Božej škole a zažíva Jeho výchovnú ruku, […] The post Naučiť sa poslušnosti – 4. december appeared first on evs.sk.

Dec 4

3 min 23 sec

„A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin – naša spravodlivosť.“ Jeremiáš 23:6 Naša spravodlivosť pred Bohom je osobou. To je v krátkosti obsah tohto proroctva o Mesiášovi. Hneď od začiatku bol Boh s Ním, ktorý mal prísť, s Božím Synom, ktorý sa stal jedným z ľudského pokolenia. Prišiel, aby konal naše skutky, […] The post Naša spravodlivosť – 3. december appeared first on evs.sk.

Dec 3

2 min 38 sec

„Ako potrebujem Tvoju pomoc, zvlášť vo vlastnom dome.“ Ž 101,2 (preklad z angl.) Počas sobášneho obradu, po vyslovení sľubov, kňaz vážne a s úctou poznamená: „Čo Boh spojil, človek nerozlučuj.“ Nie je Boh tretím partnerom v manželstve? Nemalo by sa s Ním počítať v manželstve a domácnosti, ktorá z toho manželstva vznikne? Ak Boh na začiatku spája dvojicu dohromady, nemala by si v […] The post Posvätnosť manželstva – 2. december appeared first on evs.sk.

Dec 2

2 min 13 sec

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom;…“ L 16:10 Boh očakáva (a je to všetko, čo očakáva), že Mu úplne venujeme všetky naše talenty a obdarovania. To je zmyslom podobenstva o talentoch v Matúšovi v 25. kapitole. Prečítaj si to podobenstvo a zistíš, že vždy dostávame odmenu za našu vernosť. Môžeš byť rovnako verný ako hocikto iný […] The post Čo očakáva Boh – 1. december appeared first on evs.sk.

Dec 1

1 min 43 sec

„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ R 5:1 Pred rokovaním štyroch mocností v Ženeve som sa díval na prezidenta Eisenhowera, ako si kľaká v kaplnke a prosí o Božie vedenie pre rozhovory, ktoré ho čakali. Bol som si istý, že Boh na jeho úprimnú modlitbu odpovie. Verím, že skutočne odpovedal, pretože […] The post Nastolenie mieru – 30. november appeared first on evs.sk.

Nov 30

2 min 19 sec

„Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.“ (1 Tes 5:11) Je vzrušujúce vidieť deti objaviť niečo, čo dospelí považujú za samozrejmosť. Napríklad ako keď prvýkrát ochutnajú zmrzlinu alebo vidia sneh, či keď prvýkrát kráčajú po piesku. V ich nadšení znovuobjavíme aj to svoje. Rovnako je to s pravou duchovnosťou. Ak kresťan vedie […] The post Zdroj sily pre Cirkev – 29. november appeared first on evs.sk.

Nov 29

2 min 58 sec

„Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.“ Izaiáš 53:6 Keď je človek v núdzi kvôli hriechu, je ťažké veriť tejto pravde. Vtedy cíti, že Božie sväté oči ho pozorujú. Nemám čo povedať. Mám zavreté ústa a očakávam Boží súd. Vtedy prichádza Boh vo svojom Slove a hovorí, že nechal dôsledky všetkých mojich hriechov dopadnúť […] The post Tvoja neprávosť už nespočíva na tebe – 28. november appeared first on evs.sk.

Nov 28

3 min 51 sec

„Kto z vás sa bojí Hospodina a počúva na hlas Jeho služobníka? Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha.“ Izaiáš 50:10 Ten, kto má bázeň pred Bohom, nepozná tmu. Také sú naše predstavy. Ale skúsenosť ukazuje, že nikto nezakúša v živote takú […] The post Kto chodí v tme, nech dúfa – 27. november appeared first on evs.sk.

Nov 27

2 min 56 sec

„Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ Mt 5:20 V dekadentnej spoločnosti chýba vôľa veriť, odolávať, bojovať za niečo, zápasiť, snažiť sa. Namiesto odhodlania odolávať je túžba prispôsobiť sa, nechať sa unášať, nasledovať, podriadiť sa a vzdať sa. Toto sa dialo v Ríme, ale platí to aj pre […] The post Reči verzus činy – 26. november appeared first on evs.sk.

Nov 26

1 min 43 sec

„Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona;  lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ (L 6:38) Milujem Deň vďakyvzdania, pretože je to sviatok, ktorý ešte nebol úplne skomercializovaný. Niektorí ho volajú Deň moriaka. Možno preto, aby sa sviatku neprikladala veľká dôležitosť. Avšak na Deň vďakyvzdania […] The post Duchovná obezita – 25. november appeared first on evs.sk.

Nov 25

3 min 25 sec

„A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.“ Evanjelium podľa Jána 20:20 Radosť je jedným z ovocia Ducha Svätého, no je to iná radosť, než sme poznali ešte predtým, ako sme sa stali veriacimi. Nezmizne ani počas ťažkostí, utrpenia a zármutku. Aj uprostred zúfalstva má kresťan hlbokú a tichú radosť. Táto radosť je úzko spojená s […] The post Hlboká a tichá radosť – 24. november appeared first on evs.sk.

Nov 24

3 min 44 sec

„…ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristu Ježiši.“ List apoštola Pavla Rímskym 3:24 Byť ospravedlnený, to znamená byť vyhlásený za spravodlivého, byť posudzovaný ako spravodlivý pred Bohom. Výraz je pôvodne prebratý z právnickej terminológie. Znamená, že Boh vynáša o nás súd, výrok, že sme spravodliví v Jeho očiach. Je to viac, […] The post V Jeho očiach sme spravodliví – 23. november appeared first on evs.sk.

Nov 23

3 min 13 sec

„Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností.“ (Zach 4:6) Po ukrižovaní, keď boli učeníci zúfalí, prehlásili: „A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael.“ (L 24:21) Vládlo medzi nimi utrpenie, zúfalstvo a tragédia. Život stratil svoj význam a zmysel. Keď sa však vzkriesenie stalo zjavným, život nadobudol nový význam. Malo […] The post Slová, s ktorými môžeš rátať – 22. november appeared first on evs.sk.

Nov 22

2 min 31 sec

„Ty si však mňa nasledoval v učení a správaní, v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, láske a trpezlivosti“ (2Tim 3:10). Jeden z najväčších komplimentov, ktorý môže neveriaci veriacemu dať, je, ak povie nasledovné slová: „Čo je to s tebou, že si taký iný? Máš v sebe pokoj a radosť.“ Rovnako to otvára dvere pre rozhovor. […] The post Príklad hodný nasledovania – 21. november appeared first on evs.sk.

Nov 21

3 min 25 sec

„Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“ Evanjelium podľa Matúša 8:2 Hriešnik zažije veľa prehier, kým príde chvíľa, keď Ježišovi povie: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Najskôr sa snažíš hriech vysvetliť. Porovnávaš sa s inými a myslíš si, že nie si horší ako oni. Nech je ako chce, pred […] The post Ježiš to chce – 20. november appeared first on evs.sk.

Nov 20

3 min 59 sec

„Lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ List apoštola Pavla Rímskym 3:22–23 Pre naše uši je to neuveriteľné, že nie je rozdiel medzi nami ľuďmi. Veď musí byť rozdiel medzi človekom, ktorý je v hriechu, pije, podvádza, nehovoriac o zločincoch, a človekom, ktorý sa snaží žiť spravodlivo, morálne, s láskou k blížnemu! […] The post Nie je medzi nami rozdiel – 19. november appeared first on evs.sk.

Nov 19

3 min 8 sec

„A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji…“ (Iz 58:11) Duša si vyžaduje rovnako veľa pozornosti, ako aj telo. Vyžaduje spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ duša nie je denne sýtená a necvičí sa, potom slabne a scvrkáva sa. Ostáva nespokojná, zmätená a nepokojná. Veľa […] The post Požiadavky duše – 18. november appeared first on evs.sk.

Nov 18

2 min 23 sec

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“ (Mt 28:19-20) V momente, keď som sa stal kresťanom, ešte som úplne nechápal, čo som urobil. […] The post Pošli to ďalej – 17. november appeared first on evs.sk.

Nov 17

3 min 12 sec

„Pane, chceme vidieť Ježiša!“ Evanjelium podľa Jána 12:21 K Filipovi prišli nejakí Gréci a povedali, že chcú vidieť Ježiša. Mnohí ich nasledovali, niektorí zo zvedavosti, iní aby o Ňom čo-to zistili. Niektorí prišli, lebo vedeli, že Ježiš je jediný, kto dokáže uhasiť smäd a nasýtiť hlad duše. Jediné, čo ti môže pomôcť, je vidieť Ježiša. […] The post Chceme vidieť Ježiša – 16. november appeared first on evs.sk.

Nov 16

3 min 41 sec

„Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.“ List apoštola Pavla Rímskym 10:4 Pán Ježiš naplnil zákon, aby sme stáli ospravedlnení pred Bohom. To sa týka každého, kto v Neho verí. Žiadny človek nie je spravodlivý pred Bohom vďaka svojej vlastnej poslušnosti, alebo vďaka svojim skutkom zákona. Ten, kto sa o to […] The post Koniec zákona – 15. november appeared first on evs.sk.

Nov 15

3 min 15 sec

„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou…“ (Ž 46:2) Písmo nám vraví, že Boh nikoho nepokúša. Pokušenie vždy prichádza od diabla. Boh nás bude skúšať a umožní nám vytrvať v pokúšaní, ale diabol je ten, čo pokúša. Ako ho premôžeme? Malé dievčatko raz prezradilo svoju metódu. „Ak diabol prichádza a klope […] The post Záchranca Ježiš – 14. november appeared first on evs.sk.

Nov 14

1 min 24 sec

„Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Evanjelium podľa Jána 20:16 Ak niekto vysloví tvoje meno, nepochybuješ, že sa to týka teba. Možno si vyrástol v kresťanskej rodine. O kresťanstve môžeš vedieť veľa. Áno, možno túžiš stať sa kresťanom. Všetko to ti ale nebude nič platné, ak neveríš, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych pre teba. Ak […] The post Môj si ty – 13. november appeared first on evs.sk.

Nov 13

3 min 21 sec

„Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.“ (Ž 100:5) Pamätám si, keď uviedli na trh prvý mobil. Všetci vedeli, že to celkom zmení veci, ale nemyslím si, že niekto tušil, ako veľmi. Keď sa prvýkrát objavila táto technológia, telefóny sa začali zmenšovať. Avšak neskôr prišiel Steve Jobs […] The post Odpojení – 12. november appeared first on evs.sk.

Nov 12

3 min 8 sec

„…choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ Evanjelium podľa Jána 20:17 Tento pozdrav od Pána Ježiša mala Mária Magdaléna priniesť učeníkom. Hovorí nám, čo znamená spása. Pán Ježiš nemohol poslať takýto pozdrav pred svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Ale teraz, […] The post Dieťa Božie – 11. november appeared first on evs.sk.

Nov 11

3 min 21 sec

„… dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista − a On je Pánom všetkých“ (Sk 10:36) Nebolo by úžasné, keby sme mohli nájsť dokonalý a spoľahlivý liek na problémy ľudstva? Povedzme, že by sme mohli všetkých ľudí zasiahnuť tak, aby boli naplnení láskou a nie nenávisťou, spokojnosťou a nie chamtivosťou. Predstavme si tiež, že by sme vedeli vyliečiť […] The post Liečba pre naše problémy – 10. november appeared first on evs.sk.

Nov 10

1 min 59 sec

„Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa…“ (Jud 1:22-23) Možnože sa ťa niekto opýtal nasledujúcu otázku alebo si si ju položil sám: „Ako môže milujúci Boh poslať ľudí do pekla?“ Dovoľ mi odpovedať citáciou J. I. Packera, ktorý napísal: „Písmo vidí peklo ako slobodnú voľbu… Peklo vystupuje ako Božie gesto rešpektu ľudskej […] The post Peklo je ľudská voľba – 9. november appeared first on evs.sk.

Nov 9

37 sec

„Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.“ Evanjelium podľa Jána 19:19 Tento nápis umiestnil Pilát na kríži nad Ježiša. Nik nemal pochybovať o tom, kto to je, preto bol nápis v hebrejčine, latinčine a gréčtine. Židia sa snažili tieto slová zmeniť, ale neuspeli. Pilát napísal pravdu bez toho, aby o tom vedel. Ježiš je Kráľom každého jedného človeka. […] The post Ježiš je Kráľom každého – 8. november appeared first on evs.sk.

Nov 8

39 sec

„Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ List apoštola Pavla Rímskym 5:1 „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši.“ List apoštola Pavla Filipským 4:7 V týchto veršoch sa rozpráva o dvoch druhoch pokoja. O pokoji s Bohom a o […] The post Dva druhy pokoja – 7. november appeared first on evs.sk.

Nov 7

3 min 26 sec

„… budú Mu hľadieť na tvár…“ (Zjav 22:4) Jednou z veľkých výhod toho, že je človek kresťanom, je obrovská nádej, ktorá presahuje až za hrob do slávy Božieho zajtraška. Malé dievča bežalo smerom k cintorínu v čase, keď sa na ulici stmievalo. Prebehla popri priateľovi, ktorý sa jej opýtal, či sa nebojí nočného prechádzania popri […] The post Sklamanie sa stáva radosťou – 6. november appeared first on evs.sk.

Nov 6

1 min 57 sec

„Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.“ (J 3:18) V nebi budú „zlí“ ľudia. Myslím tým, že to bude obdoba hriešnikov zo záhrady, ktorí priznávajú svoj hriech a žiadajú Boha o odpustenie. V pekle budú tiež „dobrí“ ľudia. Ľudia, ktorí boli do istej miery […] The post Nebo je pre ľudí, ktorým bolo odpustené – 5. november appeared first on evs.sk.

Nov 5

3 min 24 sec

„Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.“ Príslovia 17:9 Nezhody a konflikty medzi kresťanmi spôsobujú, že z mnohých zborov sa vytráca radosť a dôvera. Môže sa to odraziť v tom, že nemáme odvahu pozývať ľudí zvonku, aby prišli ku Kristovi, keďže poznáme podmienky v zbore. Po nezhodách a konfliktoch […] The post Láska prikrýva množstvo hriechov – 4. november appeared first on evs.sk.

Nov 4

3 min 3 sec

„Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ List apoštola Pavla Rímskym 5:1 Byť ospravedlnený, to je omnoho viac, ako byť oslobodený od trestu. Ľudský súd môže oslobodiť vinníka od ďalšieho trestu, nazývame to omilostenie alebo amnestia. Ale súd nemôže nikdy ospravedlniť toho, kto sa priestupku dopustil. Byť ospravedlnený, to […] The post Ospravedlnený – 3. november appeared first on evs.sk.

Nov 3

3 min 25 sec

„Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne,… Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára.“ (Iz 61:1) Viktor Frankl vo svojej knihe Hľadanie zmyslu života opisuje reakcie dvoch bratov s rovnakým dedičstvom, prostredím, v rovnakom koncentračnom tábore pod nacistickou vládou. Z jedného sa […] The post Sila voľby – 2. november appeared first on evs.sk.

Nov 2

2 min 30 sec

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda, i život…“ (J 14:6) Kvôli tomu, že sa mladí ľudia sklamali v spoločnosti, začali hľadať odpovede na svoje otázky sami. Všade, kam cestujem, nachádzam mladých ľudí, ktorí sa pýtajú: Čo je pravda? Kto to hovorí? Čo je správne a čo nesprávne? Existuje nejaká najvyššia autorita? Áno! Tá autorita […] The post Pravý hrdina – 1. november appeared first on evs.sk.

Nov 1

1 min 48 sec

„…pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ Jn 14:19 Ja žijem a to znamená, že aj vy budete žiť. Toto nám hovorí dnešné Slovo. Pán Ježiš to hovorí svojim učeníkom. Takže sa to týka všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša. Naopak, netýka sa to tých, ktorí v Neho neveria. „Kto nemá Syna Božieho, nemá života.“ […] The post Pretože ja žijem, aj vy budete žiť – 31. október appeared first on evs.sk.

Oct 31

2 min 54 sec

„… očakávajúc blahoslavenú nádej…“ (Tit 2:13) Jedným z najlepších spôsobov, ako sa zbaviť frustrácie, je pamätať na to, že Kristus sa znova vráti. Najvzrušujúcejšia slávna pravda na celom svete je druhý príchod Ježiša Krista. Keď sa rozhliadneme vôkol seba, a z každej strany vidíme pesimizmus, mali by sme si pamätať, že Biblia je jediná kniha […] The post Povzbudenie – 30. október appeared first on evs.sk.

Oct 30

1 min 45 sec

„Nebuďte ustarostení o svoj život,…“ (Mt 6:25) Niektorí ľudia sa pýtajú: „Myslíš si, že Boh má na mňa čas?“ Nevieš, aký je môj život zmätený, aký je rozpačitý, tlaky, napätie doma, problémy v práci, toľko veľa vecí, o ktorých som ti možno ani nemohol povedať, vrátane hriechov v mojom živote, ktorých sa akosi neviem vzdať.“ […] The post Náš čas – 29. október appeared first on evs.sk.

Oct 29

2 min 5 sec

„Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody; preto nechaj škriepku skôr, než vypukne.“ Príslovia 17:14 Veľa ľudí tvrdí, že búrka prečistí vzduch. Platí to, keď je dusný letný deň. Neplatí to však o medziľudských vzťahoch. Prudké výbuchy hnevu nevedú k ničomu dobrému. „Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody; preto nechaj […] The post Nechaj škriepku skôr, než vypukne – 28. október appeared first on evs.sk.

Oct 28

3 min 32 sec

„Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde.“ Žalm 145:18 Človek, ktorý je v núdzi, sa niekedy veľmi ťažko modlí. Stať sa to môže aj dlhoročnému a skúsenému kresťanovi bez toho, aby poznal príčinu. Človek sa cíti, akoby bolo všetko zamknuté a zatvorené. A často si zavzdychá: moja modlitba nedôjde […] The post Blízky Boh – 27. október appeared first on evs.sk.

Oct 27

3 min 22 sec

„Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!“ (Ž 19:14) Robert Browning povedal: „Myšlienka je dušou skutku.“ Emerson vyhlásil: „Myšlienka je pozadím skutku. Predchodcom každého skutku je myšlienka.“ Ak by raz Boh zničil svet pre jeho pretrvávajúce zlomyseľné predstavy, nebolo by rozumné […] The post Myšlienky a skutky – 26. október appeared first on evs.sk.

Oct 26

2 min 34 sec

„Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár.  Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh).“ (1K 13:12) Je tu jedna otázka, ktorú si v súvislosti s posmrtným životom kladieme: „Budeme sa v nebi poznať?“ Jednoduchá odpoveď je nasledovná: Poznáme sa na zemi? Vo všeobecnosti áno. […] The post Oslávený a Zdokonalený – 25. október appeared first on evs.sk.

Oct 25

3 min 27 sec

„Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina! Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!“ Prvá kniha kronická 16:10–11 Kresťan nemôže byť nikdy so sebou spokojný. Nikdy sa nemôže uspokojiť so svojimi zážitkami a skúsenosťami. Aj keby nás Pán Boh mocne používal v práci pre Božie kráľovstvo. Božie svetlo stále […] The post Božia odpoveď je jasná – 23. október appeared first on evs.sk.

Oct 23

3 min 10 sec

„On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ (J 3:30) Egocentrizmus je základnou príčinou väčšiny nášho životného utrpenia. Hypochondria, mentálna choroba, ktorá je sprevádzaná melanchóliou a depresiou, je často spôsobená sebaľútosťou a egocentrizmom. Väčšina z nás trpí duchovnou krátkozrakosťou. Naše záujmy, lásky a energia sú príliš často zamerané na nás. Ježiš vyzdvihoval fakt, že Jeho učeníci majú […] The post Oslobodený od sebectva – 22. október appeared first on evs.sk.

Oct 22

2 min 2 sec

„Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi.“ (Kol 1:28) Existuje mnoho zvláštnych a nesprávnych pohľadov na posmrtný život. Niekedy si dokonca aj kresťania osvoja niektoré z týchto názorov. My si však potrebujeme osvojiť biblický pohľad. Nebo existuje. Rovnako aj peklo. Potrebujeme sa nad […] The post Realita posmrtného života – 21. október appeared first on evs.sk.

Oct 21

3 min 17 sec

„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ List Židom 13:8 Aký bol Ježiš včera? V tejto otázke sa pozrime na vlastnú skúsenosť s Ježišom. Zažil som včera Ježišovu prítomnosť a pomoc? Mohlo sa stať, že si dostal výnimočný dôkaz, že Ježiš žije a stará sa o teba. Preto nás povzbudzuje myšlienka, že je […] The post Ježiš je ten istý – 20. október appeared first on evs.sk.

Oct 20

3 min 11 sec

„Z Neho aj vy ste v Kristu Ježiši, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánu.“ 1Kor 1:30–31 Všetka naša chvála pred Bohom aj pred ľuďmi je v Pánovi Ježišovi Kristovi. No ťažko si to uvedomujeme. Radšej sa chválime […] The post Pán Ježiš je moje všetko – 19. október appeared first on evs.sk.

Oct 19

3 min 37 sec