به راه بادیه

By Ali Sekhavati

علی سخاوتی درباره زندگی و پدیده های دور و برش حرف می زند.

 1. 1.
  #39
  1:22:10
 2. 2.
  #38
  23:22
 3. 3.
  #37
  1:04:06
 4. 4.
  #36
  1:08:10
 5. 5.
  #35
  43:40
 6. 6.
  #34
  21:50
 7. 7.
  #33
  1:02:42
 8. 8.
  #32
  55:19
 1. 9.
  #31
  1:14:07
 2. 10.
  30- بیست و هشتم فوریه ۲۱
  2:10:24
 3. 11.
  سوم بهمن ۹۹
  1:38:42
 4. 12.
  فنامنا #۳۵ و آخرین قسمت
  2:12:42
 5. 13.
  هجدهم دی ۹۹
  1:04:46
 6. 14.
  فنامنا - 34# - پانزدهم آذر 99
  2:12:18
 7. 15.
  27- دوم آذر ۹۹
  1:10:53
 8. 16.
  فنامنا #۳۳ - پنجم آبان ۹۹
  1:05:46
 9. 17.
  بیست مهر 99
  1:30:12
 10. 18.
  فنامنا - سوم مهر ۹۹
  1:44:57
 11. 19.
  شانزدهم شهریور 99
  1:00:23
 12. 20.
  فنامنا - دوم مرداد ۹۹
  1:13:50
 13. 21.
  فنامنا - شانزدهم اردیبهشت 99
  1:08:17
 14. 22.
  پنجم اردیبهشت ۹۹
  1:15:36
 15. 23.
  فنامنا - بیست و دوم فروردین ۹۹
  1:34:54
 16. 24.
  سوم فروردین 99
  1:23:41
 17. 25.
  فنامنا - بیست و هفتم اسفند 98
  2:02:24
 18. 26.
  فنامنا - بیست بهمن 98
  1:31:06
 19. 27.
  فنامنا - نهم بهمن 98
  1:32:05
 20. 28.
  بیست و هشتم دی 98
  52:16
 21. 29.
  فنامنا - بیست و سوم دی 98
  1:37:16
 22. 30.
  چهارده دی 98
  1:30:13
 23. 31.
  فنامنا - پنجم دی 98
  1:10:21
 24. 32.
  فنامنا - شانزدهم آذر 98
  2:05:58
 25. 33.
  هشتم آذر 98
  1:11:53
 26. 34.
  فنامنا - سیزدهم آبان 98
  2:12:08
 27. 35.
  هجدهم مهر 98
  1:15:07
 28. 36.
  فنامنا - دوم مهر 98
  1:36:11
 29. 37.
  فنامنا - ده شهریور 98
  1:38:09
 30. 38.
  شانزدهم مرداد 98
  1:23:26
 31. 39.
  فنامنا - پنجم مرداد 98
  52:16
 32. 40.
  فنامنا - بیست و هفتم تیر 98
  1:29:36
 33. 41.
  یازده تیر 98
  1:35:19
 34. 42.
  فنامنا - ده خرداد 98
  2:23:24
 35. 43.
  بیست و دوم اردیبهشت نود و هشت
  1:09:57
 36. 44.
  فنامنا - چهارده اردیبهشت 98
  1:03:29
 37. 45.
  ده اردیبهشت 98
  1:20:36
 38. 46.
  فنامنا - سی فروردین 98
  1:50:50
 39. 47.
  بیست و سه فروردین 98
  1:15:49
 40. 48.
  فنامنا - هفدهم فروردین 98
  1:40:23
 41. 49.
  بیست و سوم اسفند 97
  1:18:34
 42. 50.
  فنامنا - بیست و هشتم بهمن 97
  2:46:51

Listen to به راه بادیه now.

Listen to به راه بادیه in full in the Spotify app