דף יומי לנשים - הדרן

מישל כהן פרבר

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברע

All Episodes

תמונות דף נלווה עירובין מה השיעור היום הוקדש על ידי נטלי טיילור לכבוד בטסי מלמן. אני מאחלת לך שנה מלאה בריאות והצלחה ונחת מילדיך ונכדיך.  האם מוסכם על כולם שיש הבלעת תחומים? איך מבינים את דברי המשפט האחרון של המשנה שכל היוצאים להציל חוזרים למקומן כשכתוב במשנה במשפט הראשון שיש להם 2000 אמה. ואפילו אם נפרש שמדובר במקרים אחרים, במשנה בראש השנה מופיע שלכולם יש 2000 אמה. הגמרא מביאה שני פתרונות. לפי אחד מהם, לא מדובר על דיני תחומים אלא דיני הוצאה בקשר לכלי נשק. על איזה סוג של מצור אפשר לחלל שבת ועל איזה לא? מהן הקריטיריונים השונים? מי שישב קרוב לעיר בכניסת שבת אבל לא ידע, האם קנה שביתה בעיר או לא? מי שישן במקום בכניסת שבת, האם קנה שביתה או לא? יש מחלוקת - על בסיס מה חולקים? האם חולקים בעניין נכסי הפקר - האם קונים שביתה או לא? איך מוכיחים שבזה הם חולקים. 

Sep 23

43 min

תמונות דף נלווה עירובין מד השיעור היום מקודש על ידי רבקה איסורוף לכבוד על הנשים שמשתתפות בלימוד הדף היומי ובמיוחד לחברות שלנו סלי פולט ושלומית מץ פולט שעלו ארצה לא מזמן. מאחלת להן שנה טובה. רב נחמן בר יצחק שואל רבה שתי שאלות על המעשה עם נחמיה. 1. מה לא ידע רב חסדא - הרי בטוח שידע שאפשר לעשות מחיצות על ידי בני אדם ולכן מה היה הספק שלו שבגללו שאל את רב נחמן מה לעשות. 2. איך אפשר לעשות מחיצה על ידי בני אדם אם כתוב בברייתא שאסור בסוכות לעשות דופן עם אדם, בהמה או כלים? רבא עונה על בסיס ברייתא אחרת שאומרת שמותר. אבל בכל אופן יש סתירה בין שתי הברייתות והגמרא מביאה ארבעה תירוצים כדי לפתור את הסתירה בין הברייתות - האם מדובר על שיטות שונות או על סיטואציות שונות? בסוף מגיעים למסקנה ומביאים כמה מעשים שהיו שמותר לבנות מחיצה על ידי בני אדם בתנאי שהם לא יודעים שהם משמשים כמחיצה. אם מישהו יוצא מחוץ לתחום לסיבה מותרת - כגון להציל מישהו או להעיד על קידוש החודש, ולא צריכים אותם, הם קובעים שביתה איפה שהם נמצאים ויש אלפיים אמה לכל רוח. אם הם בתוך התחום, התחום הראשון הוא מה שקובע. הגמרא שואלת על משפט זה ומנסה להבין מה החידוש. רבה ורב שימי בר חייא חלוקים בהבנת משפט זה וכנראה המחלוקת על בסיס הבדל בגישה שלהם בעניין הבלעת תחום. 

Sep 22

41 min

דף נלווה עירובין מג השיעור היום מוקדש על ידי ג'ודי פלבר לכבוד לין פרבר והקהילה ברעננה על העזרה בהתמודדות עם עוד משבר. ועל ידי גו'אנה רום ורבקה שווצמר לזכר נשמת השופטת רות באדר גינזבורג, שפעלה למען זכויות נשים ואהבה ללמוד ואהבה צדק. יהי זכרה ברוך. האם יש מחלוקת בין רבן גמליאל לר' יהושע בעניין ספינה שמהלכת או רק בספינה שעומדת? האם יש תחומים למעלה מי' טפחים? הגמרא מביאה 4 מקורות כדי לענות על השאלה אבל בסוף לא מכריעה. שניים מתוך ספינה ממשנתינו, אחד בעניין מי שהצליח להגיע מסורא לפומבדיתא בשבת - האם היה אליהו הנביא ואז אפשר ללמוד ממנו הלכה או אולי היה יוסף השד ואז אי אפשר ללמוד ממנו הלכה. האם אפשר ללמוד מזה שהמשיח לא יבוא בשבתות וימים טובים - האם זה בגלל שיש תחומים למעלה מעשרה או האם זה לסיבה אחרת? את עניין המשיח לומדים מהלכות של מי שנדר שיהיה נזיר ביום שהמשיח יבוא. איך רבן גמליאל ידע (במקרה במשנה שהיו בספינה ונכנסו לנמל משחשיכה) שהם היו בתחום לפני שבת? היה לו כלי שבו היה מודד. הברייתא מונה כמה כלים שהיו להם למדידות שונות. קרה מקרה עם נחמיה שיצא בטעות תוף כדי לימודי מחוץ לתחום. רב חסדא שאל את רב נחמן והוא התיר לו להיכנס חזרה דרך מחיצות של בני אדם (הם עמדו במקום ועשו את עצמם מחיצות). 

Sep 21

41 min

השיעור היום מקודש על ידי אורן ורחל סליגר לזכר נשמת צבי בן אריה ז"ל שעלה בתרועה השמיימה לפני שנה בראש השנה. הוא לימד אותנו להיות מחיובים לתורה. יהי זכרו ברוך. פירות שיצאו חוץ לתחום, מה הדין אם הוחזרו? האם יש הבדל אם הוחזרו במזיד או בשוגג? רב נחמן ורב הונא חולקים במי ששבת בבקעה ואז הקיפוה נכרים מחיצה - האם מותר לטלטל בכולה (ולזרוק חפץ איפה שגם אסור לו/לה להגיע כי זה מעבר לתחום) או האם מותר לטלטל רק בארבע אמות שמא ימשך אחר החפץ, ובגלל שרואים את השטח כמחיצה שנפרצה במלואה למקום שאסור לה (כי מותר ללכת רק עד מקום מסויים בתוך המחיצות)? האם מחלוקת זו היא אותה מחלוקת בין רבן גמליאל ור' אלעזר בן עזריה לבין ר' יהושע ור' עקיבא בעניין דיר וסהר - האם משאלה שם היא האם גוזרים דיר וסהר אטו בקעה ואם כן גם כאן אותה שאלה - האם גוזרים טלטול אטו הליכה או לא גוזרים? הגמרא דוחה את הקשר בין מחלוקות אלו. איך פוסקים בעניין דיר וסהר וספינה במשנה ולמה? 

Sep 18

37 min

אם חל תשעה באב בערב שבת, האם אוכלים קצת לפני שבת או משלימים את הצום עד סוף היום? הגמרא מביאה דעות של ר' יוסי ורבן גמליאל וכמה מקורות תנאיים כדי להבין יותר טוב את המחלוקת ולפי מי פוסקים. אם יוצאים מתחום שבת, אפשר ללכת רק ארבע אמות מהמקום שבו הוא/היא נמצא/ת. האם זה משנה אם הוא יצא מעצמו או מישהו או משהו הוציא אותו? אם צריך ללכת לשירותים, האם כבוד הבריות דוחה את האיסור לצאת מארבע אמות שלו? הגמרא מסבירה שלושה דברים שגורמים לאדם לעבור על דעת עצמו ודעת קונו. מהם? 

Sep 17

29 min

השיעור היום מוקדש על ידי יהודית מונק ומשפחתה לשכר נשמת אמנו, סבתינו היקרה רבקה רות בת יששכר דב ז"ל. היא היתה אשת חיל, דבקה במצוות ולא התלוננה על אף הטרגדיות שהיו בחייה. יהי זכרה ברוך. רב אשי מביא נוסח אחר בסיפור של רב ששת ורב נחמן בבית ריש גלותא - העניין היה סביב נכרי שהביא אוכל מחוץ לתחום (ולא קשור לשני ימים טובים של גלויות). הגמרא מדברת על ההלכות לגבי נכרי שהביא משהו מחוץ לתחום ליהודי - מתי מותר ליהודי ליהנות מזה? האם זה משנה אם הביא בשביל יהודי אחר? בשביל נכרי? האם תריך להזכיר ראש חודש בתפילת ראש השנה? האם חייב לברך שהחיינו בראש השנה וביום כיפור או רק בשלוש רגלים? 

Sep 17

29 min

השיעור היום מוקדש על ידי גבריאל ודניאל אלטמן לכבוד נישואין של אחיין שלהם, אליהו שטרק לארילאה וייס.  מה ההבדל בין מי שעירב בפת ומי שעירב ברגליו במקרה של יומיים קודש - הראשון של יום טוב והשני של שבת? איך אנו מתייחסים לשני ימים טובים של ראש השנה? האם זה ספק כמו שאר חגים בחוץ לארץ ואם כן, מותר להתנות "אם היום הראשון קודש והשני חול..." וכנ"ל ביום השני ובכך לערב כל יום בכיוון אחר או להתיר הפשרת תרומות ומעשרות על תנאי או ביצה שנולדה? או אי אפשר כי הכל קדושה אחת? האם גם בנוסח התפילה בראש השנה אומרים שזה ראש חודש "אם היום אם מחר"? האם ר' יוסי שאוסר להתנות, אוסר רק בראש השנה או גם בשני ימים טובים של גלויות. יש גירסות שונות לגבי דבריו. קרה מעשה בבית ריש גלותא ונוצר עימות בין רב נחמן ורב ששת על עניין זה.  

Sep 17

41 min

דף נלווה עירובין לח השיעור היום מוקדש על ידי יעל לכבוד יום הולדתה של אחותה שפרה. ולאן גודלהירש לכבוד יום הולדתה על ידי בארי, אהרון ועזרא.  מה קורה כשיש יום טוב ושבת צמודים זה לזה? האם אפשר לערב פעם כל יום לכיוון אחר כי הם נחשבים לשתי קדושות שונות או האם הם נחשבים לקדושה אחת ואי אפשר לערב לשני כיוונים שונים? או האם הם נחשבים לקדושה אחת משום ספק ומחמירים לשני הכיוונים? יש מחלוקת בין ר' אליעזר וחכמים והגמרא מביאה מקורות תנאיים ששם יש דיונים מורחבים ביניהם. איך עניין הכנה מיום טוב לשבת מעוברת בסיפור הזה? הגמרא מבאיה תוספתא שבה מופיעים שלוש גישות לשאלה זו אבל הגמרא מתרקנת את הנוסח על פי פסיקת הלכה של רב. 

Sep 16

42 min

דף נלווה עירובין לז השיעור היום מקודש על ידי אלן גולוב וסטיבן סס לכבוד בר המצווה של נכדם, לוי משה וינוגרד. וגם לכבוד ברית המילה של נכדם ליאו גולוב סס. ועל ידי מישל ויינר לרפואה שלמה לבתה בלה רחל בת מלכה עניה. שזכות כל הנשים הלומדות תביא לך רפואה שלמה! ורפואה שלמה לנתנאל אילן בן שיינא צפורה.  האם יש להעדיף פירוש איו מעל פירוש המשנה - ובכך יצא שר' יהודה סובר אין ברירה? הגמרא דנה בגישות השונות של ר' יהודה ור' יוסי בעניין ברירה ומקשה מסוגיות אחרות ששם משמע שסברו אחרת ממה שמופיע בתוספתא במסכת דמאי. האם יש להבדיל בדינ ברירה בין דרבנן לדאורייתא - כלומר, אם בדאורייתא לא אומרים ברירה, אולי בדרבנן כן? האם יש גם סתירה בין דברי ר' שמעון בעניין האם יש או אין ברירה? איך פותרים את הסתירה (שלוש אפשרויות)?

Sep 15

42 min

דף נלווה עירובין לו השיעור היום מוקדש על ידי רייצ'ל בנטלי להודות על זה שהיא משתתפת בלימוד הדף היומי. ולכבוד יום הולדתו של אחי, ג'ונתן כהן, שמתמיד בלימוד הדף היומי.  שיטות ר' מאיר (שמחמיר) ור' יוסי(שמיקל) במשנה עם עירוב הנתגלגל חוץ לתחום וכו' לא תואמים שיטותיהם בפסקות במקרים אחרים. איך פותרים את הסתירות? מתי סומכים על החזקה הראשונה ומתי לא? אם אתם עושה עירוב על תנאי, האם זה עובד? במה זה תלוי? מדברי המשנה נשמע לר' יהודה יש ברירה - שאפשר להניח עירוב בשני מקומות להחליט בשבת לאיזה כיוון רוצים ללכת. אבל זה מנוגד לברייתא שהביא איו וגם לשיטת ר' יהודה באופן כללי בעניין ברירה. 

Sep 14

43 min

דף נלווה עירובין לה הגמרא מביאה שלוש דעות שונות בהבנת המשנה שבה חולקים ר' אליעזר וחכמים בעירוב שנתנו במגדל ונאבד המפתח. האם זה שאלה האם אפשר לסתור את המגדל שבנוי מלבנים שלא מחוברים בטיט וביום טוב או בגלל שיש מחלוקת האם זה נחשב כלי או אהל ואין בניין או סתירה בכלים או אולי זה שאלה של מוקצה ומחלוקת ר' יוסי ור' נחמיה. מה הדין אם העירוב התגלגל חוץ לתחום או נפל עליו גל או משהו אחר קורה שאוכל וכבר איננו? במה הדין תלוי? ומה החידוש בכל המקרים המפורטים במשנה? ר' מאיר החמיר במשנה במקרה של ספק. בגמרא מסיקים שזה בגלל שהוא סובר שתחומין דאורייתא. הגמרא מביאה כמה מקורות שמקשים על מסקנה זו ופותרים אותם.

Sep 13

41 min

תמונות דף נלווה עירובין לד השיעור היום מוקדש על ידי מרים טננבאום לעילוי נשמת אמה, רייזל בת יהושע הלוי וחיה קילא ז"ל. היא קיבלה הכי הרבה נחת הילדיה ונכדיה. ומהעיסוק שלהם בלימוד תורה. יהי זכרה ברוך.  הגמרא הביאה שתי קושיות על פירוש ר' ירמיה לגבי דעת רבי בכלכלה. איך המשנה מסבירה את דברי המשנה בעירוב שבתוך בור? האם אפשר לשים עירוב מעל קנה או קורה? באיזה תנאים? אם העירוב מקום נעול ונאבד המפתחות, האם העירוב עובד או האם צריך לדעת איפה המפתח? 

Sep 11

27 min

תמונות דף נלווה עירובין לג השיעור היום מקודש על ידי רבה ג'ולי דנן לזכר נשמת ידידה טובה, הרבה ד"ר שרה טאובר, אשה מלומדת ומורה מדהימה. נתגעגע אליך.  הגמרא ממשיכה בהבנת המשנה שמתייחסת לדין ש'הוא ועירובו במקום אחד' וככל שמתמודדים בהבנתה, הרבנים מצמצמים את המקרה עוד יותר. יש מחלוקת בין רבי ורבנן בבין השמשות - האם התירו שבות (איסורים דרבנן) בין השמשות? הגמרא מביאה ברייתא עם שתי הדעות האלו. בברייתא מופיע גם הלכה של רבי בעניין כלכלה שתלאו באילן שנחשב לעירוב אפילו גבוה מי' טפחים. הגמרא מנסה להבין את המקרה ולמה לדעת רבי זה עובד. רבינא סובר שמדובר במקרה שאין בו ארבעה רוחב ורבי סובר על בסיס השיטה של ר' מאיר "חוקקין להשלים" ועל בסיס שיטת ר' יהודה שבגובה י' טפחים צריך מקום ארבעה על ארבעה להניח את העירוב. זאת אומרת, יש צורך לא רק שהעירוב יהיה נגיש אבל גם יציב. ר' ירמיה מסביר בכייון אחר שבגלל שאפשר להטות את הכלכלה ולאסוף את העירוב ממקום נמוך מי', לכן העירוב תקף אפילו כשזה למעלה מי'.

Sep 11

44 min

תמונות דף נלווה עירובין לב השיעור היום מקודש על ידי ארט גולד לכבוד בריאות אשתו קארול רובינסון, קארינא גולא בת הודא.  האם תמיד אפשר לסמוך של שליח שיעשה שליחותו? רב ששת ורב נחמן חלולקים האם זה תקף רק לדרבנן או גם לדאורייתא? רב ששת מביא שלושה חיזוקים להוכיח שיטתו (לפי נוסח אחר, רב נחמן מביא אחד מהם כחיזוק לשיטתו) ועל כל מקור, רב נחמן מסכביר למה אי אפשר ללמוד מכאן למקרה כללי יותר. תוך כדי עולה נושא מעניין בקשר לסוגיית כל ישראל ערבים זה בזה. האם אפשר לעבור על איסור קל בכדי שלא להכשיל מישהו באיסור חמור יותר (מדובר בעניין הפרשת תרומות ומעשרות) ועל זה יש ויכוח בין רבי ורשב"ג. כדי לעשות עירוב תחומין, צריך שהוא ועירובי יהיה במקום אחד. המשנה מביאים מקרים שונים שבהם העירוב תקף או לא בגלל כלל זה והגמרא מנסה להבין בדיוק באיזה מקרה מדובר. 

Sep 10

43 min

דף נלווה עירובין לא השיעור היום מוקדש על ידי ג'ודי שפירא לזכר נשמת אמה דירה טייכמן ז"ל.  הגמרא מביאה עוד דין של ר' יהודה לגבי עירוב בבית קברות - תרומה טהורה בקבר. הגמרא מנסה להבין איך דבר זה אפשרי כי איך התרומה לא תיטמא ואיך הכהן כשרוצה להגיע לאוכל לא יטמא? האם הדברים כאן קשורים לעניין מצוות לאו ליהנות ניתנו? הגמרא מביאה שלוש אפשרויות להבין את נקודת המחלוקת בין ר' יהודה לחכמים במקרה הזה. האם אפשר לערב בדמאי, מעשר שני והקדש שנפדו או טבל או מעשר שני והקדש שלא נפדו? הגמרא מנסה להבין מה המשנה ניסתה לחדש בכל אחד מהמקרים האלו. אי אפשר לשלוח את העירוב ביד חדש שוטה או קטן או ביד מי שאינו מודה בעירוב. למה? ואיך זה שונה מדין עירוב חצרות - למה? דווקא מותר לשלוח בידם אם הם מעבירים למישהו אחר בר דעת להניח את העירוב. דין זה תקף רק במקרה שהוא עומד ורואהו מוסר את העירוב. והדין עובד על בסיס זה שיש חזקה ששליח עושה שליחותו.

Sep 9

42 min

דף נלווה עירובין ל הלימוד השבוע מוקדש על ידי טרי קריבושה לכבוד אביה, השופט נורמן קריבושה. הוא לימד אותי ואחותי מאז היינו צעירות בשנות השיים שאנחנו מסוגלות לעשות כל מה שאנחנו רוצוץ. מי ידע אז שזה היה כולל לימוד כל הש"ס?! והשיעור היום מוקדש על ידי מינדי ואריק הכט לכבוד טליה איגוס שמתגייסת היום. אנו מאוד גאים בך ומאחלים לך המון הצלחה! האם אנחנו קובעים שיעורים לסעודות לעירוב על פי האדם הספציפי או לפי הרוב? אם נודרים מאוכל מסויים, האם אפשר לערב עם האוכל הזה? האם זה תלוי בניסוח אם התכוון שלא יהנה בכלל מהאוכל (ככר זו עלי) או לא משנה? בית שמאי ובית הלל חולקים בעניין האם ישראל אפשר לערב בתרומה ונזיר ביין. לפי חנניה, בית שמאי גם מצריכים שהוא יביא את כל כליו שיצטרך לאותה שבת. למה סומכום סובר שישראל לא יכול לערב בתרומה אבל נזיר כן יכול ביין? למה כהן יכול לשים עירובו בבית הפרס? נקודת המחלוקת בין ר' יהודה ותנא קמא בבית הקברות זה לגבי אהל שמטלטל - האם זה נחב אוהל או לא להגן על הכהן מהטומאה. 

Sep 8

38 min

השיעור היום מקודש על ידי ג'ודי פלבר לעילוי נשמת אביה, הרשל צבי חיים בן פסח ודינה ז"ל. ועל ידי לאה אקנר לכבוד בנה, זאב יהודה לורינג שמגיע היום לגיל מצוות. "היום אני לומדת את הדף לכבודך ולכבוד השנה האחרונה שלנו של לימוד משותף לקראת היום הזה." ועל ידי קנדיס הרמן פלוצקר לכבוד אמה, איליין ריף, אילנה לאה בת אסתר ומאיר לכבוד יום הולדתה ה95! "היא למדנית רצינית שבהשראתה לקחתי על עצמי אתגרים רציניים של לימוד תורה. אני מקווה שעוד מעט נוכל לחזור ללמוד ביחד פנים אל פנים ולא רק דרך זום." במה אפשר לערב ובמה אי אפשר לערב? האם אפשר לערב בתרד חי? בתפוחים? בבצל? מה השיעור של אוכל לעירוב? האם זה תלוי אם זה אוכל שאוכלים בעצמו או אוכל שמלפתים בו את הפת (אוכלים יחד עם לחם)?  בעקבות דיונים על אוכל, הגמרא מעלה גם עניינים תזונתיים לגבי אוכל - מה בריא? מה יכול להיות מסוכן? וגם נכנסת להלכות אחרות שקשורות לאוכל - טומאת אוכלים, משקים שפוסלים את המקווה. 

Sep 7

39 min

דף נלווה עירובין כח השיעור היום מקודש על ידי איימי כהן לכבוד יום פטירת אביה, הרב דב חיים בן צבי ז"ל שלימד כל חמשת בנותיו תלמוד ואהבת התורה. ועל ידי שרי מנדס לכבוד לימוד תורה לנשים ונישואיה של בתה נעמי למנחם לינדנר היום. מזל טוב! האם דגים נחשבים גידולי קרקע ואם כן יש ויכוח בין תנאים האם אפשר לערב עם דגים או לא? או האם כולם מסכימים שדגים אינם גידולי קרקע והמחלוקת בקשר לעופות בגלל שעופות נבראו מן הרקק ואינם נחשבים ולד ולדות הארץ. האם כלל ופרט וכלל התפתח מכלל ופרט או מפרט וכלל? מה הנפקא מינה בין שתי אפשרויות אלו? נאמר בשם רב לגבי צמחים שונים האם אפשר לערב בהם או לא. הגמרא דנה במקרים השונים ובסתירות בין ברייתות או דברי רב עצמו לדבריו. תוך כדי הדיון עולים שאלות שונות בקשר לצמחים אלו לעניין עירוב, האם אפשר לקנות אותם עם כסף מעשר שני, האם חייבים במעשר, האם מטמאים טומאת אוכלים והאם מברכים עליהם בורא פרי האדמה או שהכל נהיה בדברו.

Sep 6

36 min

ר' יוחנן לימד שכל פעם שכתוב כלל במשנה, יש יוצאים מן הכלל, ואפילו כשרשום יוצאים מן הכלל, יכול להיות שיש עוד. על איזה משנה נאמרו דבריו? על משנה בקידושין כט שדיבר על מצוות עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות לעמות מצוות עשה שלא הזמן גרמא שנשים חייבות. הגמרא מביאה את היוצאים מן הכלל. הגמרא גם מבאיה משנה בזבים וגם משנתינו שבשני מקומות אלו רשומים כלל ויוצאים מן הכלל ויש עוד שלא נשרמו במשנה. יש מסורת לגבי המים ומלח שנשכרו במשנתינו שמדובר רק כשהם בנפרד אבל אם ביחד, יכולים לשמש לעירוב או למעשר שני. יש ויכוח אם מדובר בעירוב או במעשר שני. מקשים על הגישה שמדובר במעשר שני ונכנסים לדיון מה אפשר להביא למעשר שני. 

Sep 4

29 min

השיעור היום מוקדש על ידי גרי זייטלין לזכר נשמת ד"ד אלקסנדר דלסמן ז"ל רופא ואיש משפחה מסור שנפטר לא מזמן מגיל 107. ולזכר נשמת לאה צירינג, לאה בת מזל ז"ל. היה מעשה בבית ריש גלותא עם אוורנקא (סוג של קרפף) שרצו להתיר. רב הונא בר חיינא בנה מחיצה עם קנים ורבא הוריד כי חשב שאין צורך. בשבת כמה אנשים (כולל אלו שעזרו לו) התחילו להקשות על מה שעשה. הגמרא חוזרת למשנה לשולשת ההלכות שאמר ר' אלעאי בשם ר' אליעזר לגבי גודל של קרפף, וכלות להתיר בית של מי שביטל רשותו לאנשי החצר, והאם אפשר לצאת ידי חובת מרור על ידי ערקבלין. הגמרא דנה בדעות האלו של ר' אליעזר ובמיוחד מנסה להבין את הבסיס למחלוקת בעניין עירוב חצרות ששכח אחד מהם ולא עירב. במקרה הזה פועלים לפי מה שאנו מניחים מה האדם הממוצע היה עושה. מה אם אדם זה ביטא את עצמו בניגוד לדעת האדם הממוצע - האם הולכים לפי דבריו או האם אנו לא לוקחים את מה שהוא אמר ברצינות כי הוא הולך נגד מה שצפוי שיעשה? באיזה אוכל אפשר לערב? מים ומלח לא נחשבים לאוכל לעניין עירוב, מעשר שני ומי שנדר מן האוכל. האם אפשר לעשות עירוב עם אוכל שאת/ה אישי/ת לא יכול לאכול (ישראל בחולין, נזיר ביין) או במקום שאי אפשר להגיע אליו (כהן בבית קברות). 

Sep 4

38 min

תמונות דף נלווה עירובין כה השיעור היום מוקדש על ידי אודרי לבנט לכבוד דברה דיקסון ביום הולדתה ה40. את מעשירה את חיי הסובבים אותך בכך שאת נכנסת לכל דבר במרץ ועם מחוייבות. איזה כיף שאנחנו לומדות דף יומי ביחד. מזל טוב! באיזה דרכים אפשר לתקן קרפף שהיה גדול מבית סאתים ולא הוקף לדירה כדי להתיר טלטלול בתוך השטח? אפשר בדרכים מסויימות למעט את השטח על ידי מחיצה חדשה לשם דירה (יש ויכוחים בדיוק איך מותר) או על ידי מיעוט השטח (גם כאן יש שאלה איך ומתי זה עובד). האם בניית מחיצה על גבי מחיצה מועיל? האם יש הבדל בין בניית מחיצה לעניין טלטול בקרפף ולזכות בנכנסי הגר (גר שמת בלי יורשים שקרקעו הפקר)? מעשה באשה שלא התחשבו במעשיה לעניין חזקה בקרקע הגר והיא צעקה אבל לא היה מה לעשות כי הוא עשתה בדרך הנכונה. מה הדין בקרפף בית סאתים שמותר בטלטול אבל נפרץ לחצר - למה שיהא אסור לטלטל בקרפף? 

Sep 3

36 min

תמונות דף נלווה עירובין כד השיעור היום מוקדש על ידי משפחת לובנברג לעילוי נשמת רלף לובנברג, רפאל בן מרדכי ז"ל שסיים מסכת עירובין לפני 15 שנה בסבב קודם, ולכבוד אחת מנכדותיו, דניה גוורץ שממשיכה בלימוד הדף יומי מתחילת הסבב הנוכחי. מה הסטטוס של מקום שהוקף לדירה ואחר כך קורה משהו שמראה שלא ישתמש ברובו לדירה - זה מבטל את ההיקף לדירה. באיזה גודל ובאילו תנאים זה קורה? הגמרא מביאה דוגמאות של נזרע רובו, נטע רובו. מה ההבדל ביניהם? הגמרא מביאה הגבלה של רב הונא בריה דרב יהושע על הדין של נזרע רובו - יש שלוש גירסאות שונות לדבריו. אם רוצים לשנות מהוקף שלא לדירה לדירה, איך עושים? צריכים לעשות פירצה של יותר מי' ולתקן מחדש. מה אם כל פעם הורסים חלק אבל בונים מחדש לפני שהורסים בהמשך. האם כל התיקונים הקטנים יכולים להצטרף יחד תיקון אחד גדול של יותר מי' אמות? מה אם הוקף לדירה ואז התמלא מים - האם זה מבטל סטטוס של הוקף לדירה? במה זה תלוי? איך תקנו את הרחבה בפום נהרא? ומה ההיתר הזה התיר להם?

Sep 2

33 min

תמונות דף נלווה עירובין כג השיעור היום מוקדש על ידי מדינה קורן לזכר נשמת אמא, רוזליה קטשין, שושונה רייזל בת אברהם יהושע וביילא טויבה ז"ל בעשרים שנה לפטירתה. היא אהבה ללמוד תורה ולתקשר עם אנשים והיתה מאוד נהנית מעבודתה של הדרן שמסמלת שני ערכים אלו. ובהצלחה לכל המורים ומורות ותלמידים ותלמידות שחוזרים ללימודים היום. שיצליחו להתגבר על כל האתגרים הלא פשוטים של הסיטואציה המורכבת השנה.  פוסקים כר' יהודה בן בבא בדיני פסי ביראות שרק עובדים בבאר רבים. המשנה מביאה מחלוקות והרבה דעות שונות בעניין קרפף שהוקף במחיצות - האם צריך היקף לדירה אפילו להתיר בבית סאתים או לא? ואם צריך היקף לדירה, איזה סוג של דירה צריך? האם צריך להיות ריבוע או אפשר מלבן? למה כשהציגו עמדת ר' יהודה בן בבא במשנה, התחילו עם המילה "ועוד"? מאיפה דרשו את עניין הריבוע? ואיך הגיעו לשיעור של 70 ושני שלישים על שבעים ושני שלישים? אם יש קרפף שהוקף לדירה ואז זרעו בתוכו, מהי ההלכה לגבי טלטול בשטח שנזרע? ואיך צמצם רב הונא בריה דרב יהושע את ההלכה הזאת?   

Sep 1

34 min

תמונות השיעור היום נתרם על ידי אלי גלמן ובקי פורטנוי לזכר נשמת אביהן, ג'רי בק, יוסף מנחם בן יעקב יהודה ולאה ז"ל בשלושים שנה לרגל פטירתו. אב לבנות, הוא לימד אותנו שאנחנו יכולים להגשים אות כל חלומותינו. ועל ידי טליה ודוד קלמנטס לכבוד הולדתה של בתם בריאל אוה, שמצפים ממנה שתגדל לאהוב לימוד תורה בהשארת אלו שטרחו להעצים נשים להיות מנהיגות בלימוד תורה. יש לדרוש על כל קוץ וקוץ בתורה - מי זוכה לעשות את זה? זה נלמד מדרשות על פסוק משיר השירים. איך הקב"ה מעביר שכר לרשעים וצדיקים בצורה שונה? יש דיון בהבנת ר' יהודה את הדין שםסי ביראות זה רק לבית סאתים - האם השטח שבו הפסים כלול בזה או רק הבאר עצמו? אם רבים דורכים בתוך השטח של פסי הביראות, האם זה עדיין נחשב רשות היחיד - מחלוקת ר' יהודה וחכמים. הגמרא דנה בשיטותיהם לאור מחלוקת ביניהם בעניין אחר ששם נראים שהשיטות הפוכות. האם יש דין רשות הרבים בארץ ישראל? למה שיהיה שונה? אם יש תל המתלקט עשרה טפחים בתוך ארבע ורבים בוקעים בו, האם נחשב רשות היחיד או לא? השאלה כנראה לפי שיטת ר' יהודה כי זה ברור לשיטת חכמים שכן. רבא אומר שנחשב גם לר' יהודה כרשות היחיד. הגמרא מביאה כמה מקורות להקשות עליו. המשנה מביאה דעת ר' עקיבא ור' יהודה בן בבא - האם דין פסי ביראות עובד גם בבור? גם בבאר או בור של יחיד?  

Aug 31

40 min

השיעור היום מוקדש על ידי מרי לי לכבוד בעלה סטיבן לי שלומד עם הדרן כל יום. הוא נהנה מללמוד תורה מפי נשים ואם לא היה לו את הלימוד הזה להעמיק בו, הוא בטח היה משגע אותה בימי קורונה אלו. האם פסי ביראות מתירות השקיית מים לבהמות בלבד או גם לבני אדם? האם פסי ביראות זה דין מיוחד לארץ ישראל או גם מותר בבבל? מה לגבי שאר מקומות בחו"ל? מה לגבי דין בורגנין בעניין עירוב תחומים - האם גם זה לא תקף בכל מקום? למה? הגמרא מביאה שתי דרשות של רב חסדא בשם מרי בר מר - אחד בעניין כמה רחבה/גדולה התורה והשני שהרשעים לא מאבדים תקוה. רבא דורש משהו אחר שהפסוק השני (הדודאים נתנו ריח) בקשר לחשיבותה של תורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב. והגמרא ממשכיה עם דרשות על חשיבותה של תורה שבעל פה. מספרים סיפור על ר' עקיבא שהיה בבית אסורים ויום אחד לא קיבל מספיק מים ולא אכל עד שהיה לו מספיק מים ליטול ידיו - לא רצה לבטל מצווה של חכמים. שלמה תיקן נטילת ידיים ועירובין ובת קול יצאה והסכימה עם תקנותיו.

Aug 30

37 min

דף נלווה עירובין כ תמונות אביי שואל את רבה עוד כמה שאלות בקשר לפסי ביראות. גם ר' אלעזר מנסה ללמד אותנו דברים בקשר למהות המחיצות שמהוים הפסים בפסי ביראות. האם זה באמת מחיצה? כדי לאפשר למישהו לשתות מרשות היחיד אם עומד ברשות הרבים או להיפך (במקרה שאין פסי ביראות), הוא צריך שראשו ורובו יהיה ברשות שבו המים. האם זה נכון גם לגבי בהמות? יש שתי נוסחאות של השאלה. הגמרא מנסה לענות ממשנתינו אבל ללא הצלחה.   

Aug 28

33 min

השיעור היום מוקדש על ידי אדם דיקר וקרולין הוכסטדר לעילוי נשמת אביה, אפרים בן ברוך ז"ל ועל נישואין של בניהם שמשון לזואי אבודי. ועל ידי ברי וגבי גלמן לכבוד בנם, אמיחי שלום לכבוד בר המצווה שלו השבת.  מסיימים את המאמרים של ר' ירמיה בן אלעזר ומשם נכנסים לדיון בענייני גיהנום. הגמרא מדבר על ההבדלים במשנה בין שיטות ר' מאיר ור' יהודה. אביי שואל את רבה כמה שאלות בעניין פסי ביראות. 

Aug 27

29 min

עד כמה אפשר להרחיק ולהקריב את פסי הביראות לבאר? האם יש הבדל בין בור לבאר או בין אם זה שייך ליחיד או לרבים לגבי דינים של פסי ביראות? מהי שיטת חנניא והאם ברור שהמשנה לא הולכת לשיטתו?  מהי שיטת ר' עקיבא והאם ברור שהמשנה לא הולכת לשיטתו?מהי שיטת ר' יהודה בן בבא? והאם ברור שהמשנה לא הולכת לשיטתו? מה האטימולוגיה של המילה דיומד? בעקבות זה, הגמרא מביאה עוד כמה מלים עם "דיו". אחד מהם נאמר על ידי ר' ירמיה בן אלעזר והגמרא מביאה שמונה מאמרים שלו בעניינים אלו (השמיני יהיה בדף הבא): 1. אדם הראשון היה נברא עם שני פרצופים והקב"ה חילק אותו לשניים. הגמרא מביאה מחלוקת בעניין ודנה בשתי הגישות השונות ומביאה פסוקים כדי להקשות על הגישות השונות. 2. כשאדם הראשון היה בנידוי לאחד חטא עץ הדעת, הוליד רוחות, שדים ולילין (מזיקים). 3. לא אומרים כל שבחו של אדם בפניו אלא מקצתו. 4. עדיף לקבל מזונות מיד הקב"ה משאר להיות תלויים בבשר ודם. 5. כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה אינו נחרב. 6. משחרב בית המקדש רק משתמשים בחלק מהשם המפורש 'יה'. 7. כשבבל נחרבה, זה השפיע לרעה על שכנותיה אבל כשמלכות ישראל נחרבה, זה השפיע לטובה על סביבותיה.

Aug 27

41 min

דף נלווה עירובין יז השיעור היום מוקדש על ידי רושל חפץ לזכר נשמת בעלה, לאונרד חפץ ז"ל.  מהן הדעות השונות במשנה בקשר להיתר לבנות מחיצות "גרועות" עם חבלים על בסיס דין לבוד? האם זה רק בשיירא? האם ליחיד מותר אם השטח פחות מבית סאתים? האם מותר יותר אם צריך ליחיד? האם מותר לאנשי שיירא רק בשטח של שש סאין או יותר אם צריך לכך? מה קורה אם אחד מהדיירים מת בשבת ועכשיו אין דין שיירא - האם אסור לטלטל בשטח או מותר כי היה מותר בכניסת שבת? יש מחלוקת בנושא ומנסים לקשר את זה למקרה שלחי או קורה של במבוי או מחיצות של חצר או בית נופלים בשבת - האם מותר או אסור באותה שבת? אבל הגמרא מסבירה שיש הבדל בין שתי מחלוקות אלו. איזה היתרים התריו לחיילים במחנה שלוחמים במלחמת רשות? אפשר לקחת עצים מכל מקום, פטורים מנטילת ידיים, מדמאי ומעירוב. יש שמוסיפים שחונים בכל מקום ונקברים בכל מקום. הגמרא מביאה קושיות או דיונים על כל אחד מהיתרים אלו. למה החייל שמת לא נכלל בקטיגוריה של מת מצווה שגם הוא קונה מקום קבורתו? פרק שני מתחיל עם מחלוקת ר' יהודה ור' מאיר לגבי פסי ביראות. כמה פסים צריך ומה במרחק האפשרי בין הפסים בפינות? מה הגובה, רוחב ועובי של הפסים?

Aug 26

37 min

הגמרא מנסה להביא מקורות שסותרות דברי רב פפא שפרוץ כעומד מותר. אחד מהם בסופו של דבר גם יכול להקשות על שיטת רב הונא בריה דרב יהושע. למרות שלאחד מהם אי אפשר לתרץ כרב פפא, הגמרא פוסקת כרב פפא כי דברי משנתינו יותר תואמים את שיטתו כפי שהוכח בעירובין דף טו. אפשר להקיף שלושה חבלים זה על זה כמחיצה בלבד שיהא דין לבוד ביניהם (פחות משלושה טפחים) ועובי בחבלים טפח ומשהו כדי להגיע לי' טפחים. האם מחיצה גרועה כזה או עם קנים שעומדים בהפרשים של פחות משלושה עובד רק לשיירא או בכל מקרה (אפילו ליחיד או יחידים)? רב המנונא שאל שאלה בקשר למחיצה גרועה בצורה של ערב (מאוזן) - האם זה עובד אם פרות מרובה על העומד. אביי עונה על שאלתו שאפשר ללמוד את זה ממשנתינו כי רק עובד עם יש בחבלים טפח ומשהו - ולכן אפשר להבין שלא מועיל מדין לבוד כי יש דרך לעשות בלי שחבלים יהיו טפח ומשהו. הגמרא מקשה על ההצעה של אביי ואומר שאין מקרה שבו הצעתו יכול להתקיים. בסוף מבינים את שאלת רב המנונא בדרך אחרת. הגמרא דנה בשיטת ר' יהודה שההיתר במשנה רק לאנשי שיירא - הרי הוא אמר במקום אחר שאפשר ליחיד בתנאים מסויימים? 

Aug 25

43 min

דף נלווה עירובין טו לחי העומד מאליו - אביי מתיר ורבא אוסר. הגמרא מביאה הסבר באיזה מקרה הם חולקים ומה בסיס המחלוקת ביניהם. הגמרא מניחה שהם חולקים גם בעניין מחיצה ואז מביאים הרבה מקורות שלכאורה סותרים את דברי רבא. ברובם, מוצאים תירוץ אבל בסוף יש אחד שאי אפשר לתרץ והגמרא דוחה את ההשוואה למחיצה. אז הגמרא מביאה מקורות לחזק עמדת אביי בעניין לחי ומתרצת אותם לפי רבא, חוץ מהאחרון שאין פתרון לרבא. האם אפשר להשתמש בבהמה כלחי? לדברים אחרים כמו גלכתוב עליו גט אשה. בכל המקרים יש מחלוקת. איך דורשים מהפסוקים בעניין גט שאפשר/אי אפשר לכתוב גט על בהמה? מה מהווה מחיצה? אפ פרוץ מרובה על העומד, אין דנים בו כמחיצה. אבל מה אם פרוץ כעומד. מחלוקת רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע. הגמרא מביאיה מקורות שמחזקים דברי רב פפא. 

Aug 24

41 min

דף נלווה עירובין יד השיעור היום מקודש על ידי אלישע גודרון לכבוד אמה, שפרה וגה. תודה על החיזוק בלימוד דף יומי ביחד בתוך ימי קורונה. מה הרוחב המינימלי של קורה? הגמרא מביאה כל מיני דוגמאות של קורה שלא מספיק רחב או ארוך אבל יש שתי קורות. באיזה מקרים זה יכול לעבוד? מה קורה אם הקורה עקומה והחלק העקום מחוץ למבוי? מה שיעור ההיקף בקורה עגולה? לומדים את זה מהפסוקים שמתארים כלי שהיה בבית המקדש שקרוי ים שם שלמה שבו רחצו הכהנים. איך עושים את החישוב? מה הרוחב של לחי? יש מחלוקת תנא קמא ור' יוסי. האם פוסקים כר' יוסי? מה הדין אם שמים את הלחי באמצע המבוי?  

Aug 23

42 min

השיעור היום מוקדש על ידי פיל לורנג לכבוד אשתו אלן שלומדת את הדף.  התלמיד שציטט בשם ר' ישמעאל בפני ר' עקיבא היה כנראה ר' מאיר שלמד אצל שניהם. הגמרא מביאה שתי גירסאות שונות שבו מופיע סיפור שלמד אצל אחד מהם ועירבב קנקנתון בתוף הדיו לכתוב ספר תורה. הראשון התיר והשני אסר עליו. יש סתירה בין הגירסאות - אצל מי למד קודם ומי התיר ומי אסר. הגמרא מנסה לפתור את הסתירה (אבל רק מצליח באופן חלקי). עניין הקנקנתון קשור למחיקת האותיות של פרשת סוטה בהכנת המי סוטה. מה ייחד את ר' מאיר בלימוד שלו ולמה לא פוסקים הלכה כמותו. במחלוקות בית שמאי ובית הלל נאמר שאלו ואלו דברי אלהים חיים אבל פוסקים כבית הלל. זה נקבע על ידי בת קול - איך זה יכול להיות? הגמרא מביאה סיבות להסביר למה פסקו כבית הלל. כמה רוחב טפח לתיקון מבוי? מה אם זה עגול - מה המידה? 

Aug 21

33 min

דף נלווה עירובין יב השיעור היום מוקדש על ידי דוד פרוידנשטיין ומשפחתו לכבוד אשתו ד"ר אנה אורוויץ פרוידנשטיין לכבוד יום הולדתה - בהערכה רבה לשמחה של מצוה שאת מביאה לנו ולתלמידיך דרך לימוד והוראת התורה.  ר' אליעזר מחייב שני לחיים - האם זה כולל גם צורך בקורה? איך מתירים לטלטל בחצר אם פרוצה - האם צריך פס אחד או שני פסים? האם יש רוחב מינימלי לפס/ים? האם יש הבדל בין לחי לקורה בדרך שהם מתקנים את המבוי? האם לחי משום מחיצה וקורה משום היכר? מבוי שארכו כרחבו או רחבו יתר מארכו דנים בו כחצר. 

Aug 21

37 min

דף נלווה עירובין יא השיעור היום מוקדש על ידי חנה ומיכאל פיוטרוקובסקי לכבוד עזי וריבה אסנסטן ומרגולית, זאב, ובצלאל והוריהם, לכבוד עלייתיהם ארצה של חנה ומיכאל השבוע!  האם היוצאים מן הכלל שיש לגבי גובה (אמלתרא) תקפים לגבי רוחב (יותר מעשר אמות)? ולהיפך - האם צורת הפתח שפותר בעיית רוחב, האם גם פותר בעיית הגובה? לפי רב אפילו אם יש צורת הפתח עדיין צריך למעט את הרוחב אם רחב יותר מעשר אמות. רב יוסף לומד מכאן שלרב בחצר שיש ברובה פחחים וחלונות, אי אפשר להתיר בצורת הפתח כי הוא משווה בין יותר מעשר במבוי ופרוץ מרובה על העומד בחצר. האם באמת אפשר לעשות השוואה כזאת? האם ר' יוחנן גם הסכים עם רב שצורת הפתח לא מתיר פתח של יותר מעשר אמות? הגמרא מביאה שתי מחלוקות בין ר' יוחנן לריש לקיש בעייין צורת הפתח כמחיצה לעניין כלאים ולעניין שבת. משיטת ר' יוחנן בראשון, מנסים להוכיח שמדובר באותו מקרה של רב ושהוא מסכים איתו אבל בסוף לא ברור שזה כך. וגם יש סתירה בין הדעות של כל אחד בשני המחלוקות השונות - איך ניתן לפתור את הסתירות? הגמרא מביאה דינים שונים בתורת הפתח - אסור אם זה לא בגובה (מן הצד) וצריך היכר ציר לפי ריש לקיש. רב נחמן ורב ששת חולקים: האם בשני לחיים צריכים להגיע לקורה או מספיק שזה עומד בגובה מעליהם? רב ששת אסר אם לא נוגעים ורב נחמן התיר. רב נחמן התיר לריש גלותא מבוי בצורת הפתח לפי שיטתו ורב ששת הורה לשמשו להוירד את זה. בעקבות מה שעשה אנשי ריש גלותא הכניסו אותו לבית הסוהר ורב ששת היה צריך לבוא ולהודות שזה נעשה בהוראתו כדי להוציאו מבית הסהר. רבה בר שמואל מביא בפני רב ששת מקור בעניין חיוב מזוזה שמשם מוכח שרב ששת טעה. מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין לחי וקרה במבוי סתום - מה נדרש? באיזה מקרה חולקים (מחלוקת בין ר' ישמעאל ור' עקיבא). לפי בית שמאי ולפי בית הלל, כמה מחיצות נחשבים כרשות הרבים מדאורייתא לאסור העברה מרשות הרבים וכמה הצריכו להתיר טלטול במבוי? 

Aug 20

37 min

דף נלווה עירובין י השיעור היום מוקדש על ידי רבקה שווצמר לזכר נשמת טובי שווצמר, טויבי גיטל בת משה צבי הירש ז"ל – אהבתה ללימוד תורה היתה ניכרת מתוך מעשיה כמחנכת וכבעלת חסד. ועל ידי אוני ואנדי שיפמילר לזכר נשמת אביה של אנדי, צבי בן משה זאב ופרידה ז"ל.          הגמרא מביאה קושי מהברייתא על המשנה בחצר גדולה/קטנה שקובע את המידות ב10 ו11 אמות על השיטה שנראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי. בכל אופן פוסקים בגמרא שזה כן נידון משום לחי. במשנה היה כתוב שאם פפתח המבוי רחב מעשר אמות ימעט. האם ר' יהודה גם חולק על דין זה כמו שהוא חולק בעניין הגובה? ואם כן, האם יש גבול לדעתו ומהו? האם אפשר ללמוד מקל וחומר מפסי ביראות ששם אי אפשר יותר משלוש עשרה אמה ושליש? לתנא קמא, איך מתקנים מבוי שפתחו רחבה עשרים אמה? מביאים ברייתא שמפסיק לשים קנה באמצע אבל לוי דוחה את הברייתא ומצריך קיר גבוה עשרה טפחים שנכנס ארבע אמות לתוך המבוי. הגמרא מציעה שגם אפשר כרב יהודה שדיבר על מקרה של רחב 15 אמות והתיר על ידי קיר בכניסה למבוי שחוסם חלק מה15 אמה - 3 אמות ומשאיר 2 אמות בצד. בגלל שעומד מרובה על הפרוץ, זה עובד. הגמרא מציעה כמה אפשרויות שונות להבין מתי עובד "עומד מרובה על הפרוץ" מתי רוחות ומתי לא, מכך שרב יהודה דיבר על דוגמה זו ולא הציע אפשרויות אחרות, כגון שני פסים של אחד וחצי עם רווח של שתיים באמצע. מציעים שאולי זה לא יעבוד במקרה כזה אבל דוחים את ההנחה הזאת. למה לא חוששים שאנשים יצאו מהפתח שהוא שתי אמות? הגמרא מביאה דיון דוחה בעניין עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות ממקרה של טומאת אהל בכיסוי  אסלה של עור עם נקב באמצע - הנקב מצטרף לגודל הכיסוי. יש ויכוח בין רבין ורב דימי לגבי המידות ואביי מנסה לבדוק אם מתווכחים גם על עניין עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות.

Aug 19

42 min

דף נלווה עירובין ט השיעור היום מקודש על ידי יעל אשר לעילוי נשמת אביה,  אלחנן יוסיפוף בן ישועה ז"ל ביום פקודתו. אם תולים יתד על הצד החיצוני של הקיר של המבוי ותולים עליו קורה, האם מותר בטלטול? האם תלוי אם הקורה עובדת משום מחיצה ותלוי בשאלה אם מחודו הפנימי או החיצוני יורד וסותם? רבא סובר שבכל מקרה זה בעייה. מקשים עליו מברייתא שמדבר על קורה משוכה או תלויה. כדי לתרץ, הגמרא מביאה שני תירוצים כדי להסביר שמשוכה זה לא מבחוץ. האם בין לחיים מותר או אסור בטלטול. רבי זכאי הביא ברייתא שבין לחיים ובין הקורה אסורים ור' יוחנן לא קיבל את הברייתא אבל רבא ואביי חולקים בהבנת דבריו - האם הוא חולק על הקורה בלבד או גם על הלחיים? כל אחד מביא הוכחה לשיטתו. מקשים על רבא ממקור אחר והגמרא מבאיה שני תירוצים. אם הלחי נראה מבחוץ ושווה מבפנים, האם זה עובד? תשובות שונות מובאות. לאחד מהם מקשים מהמשנה של חצר קטנה שנפרצה לגדולה והגמרא מתרצת את הקושי על ידי אוקימתא למשנה.

Aug 18

41 min

דף נלווה עירובין ח השיעור היום מוקדש על ידי רבקה פריאנט לזכר נשמת אמה, פיינא פריאנט ז"ל. היא היתה מורה מצויינת ותמכה בלימוד תורה לנשים. יהי זכרה ברוך.  לפני שהגיעו למסקנה שרב יהודה במקרה של המבוי שפרוץ לרחבה לא אמר משהו מנוגד לרב שדיבר על מקרה של מבוי שפרוץ לחצר, הם חשבו שהם היו חלוקים בדעותיהם גם במקרה שעירבו וגם במקרה שלא עירבו. מה היתה נקודת מחלוקתם לפי ההוה אמינא? האם המבוי שפרוץ לרחבה מותרת אפילו אם הפתחים לרשות הרבים הם זה מול זה? האם יש הבדל אם הרחבה שייכת ליחיד או לרבים? למה? איפה עוד רואים מקרה שחולקים בין משהו שייך ליחיד או לרבים? הגמרא שואלת על הדין של רב בעניין היתר לטלטל בחצר שמבוי פרוץ לתוכו - הרי אפשר ללמוד את זה ממשנה על חצר קטנה שפרוצה לחצר גדולה? למה זה שונה? ולמה זה לא דומה לתוספתא ששם כתוב שאפילו בחצר שהרבה נכנסים ויוצאים, מותר לטלטל בתוכה? מבוי שעשוי כנדל - איך מתקנים? מבוי עם קיר אחד שבולט יותר מהשני, איפה שמים את הקורה? במה זה תלוי? האם אפשר להשתמש בשטח מתחת לקורה - האם זה נחשב חלק מהמבוי או לא? יש מחלוקת והגמרא מביאה 3 אפשרויות להבין את הבסיס למחלוקת. אין מחלוקת בעניין לחי - כולם מסכימים שנחשב כרשות הרבים.   

Aug 17

39 min

דף נלווה עירובין ז במבוי עקום בנהרדע פסקו כפי החומרה של רב שקובע שזה מבוי מפולש והחומרה של שמואל שצריך דלת מכאן ולחי או קורה מכאן. האם אפשר ללכת כפי החומרה של שתי דעות שונות?  הרי בעניין בית שמאי ובית הלל נאמר שאי אפשר ללכת כפי החומרות של שניהם!? הגמרא מביאה שני תירוצים. גם שואלים בכלל על הברייתא של בית שמאי ובית הלל - אם פוסקים הלכה כבית הלל, איך אפשר לעשות כבית שמאי אם רוצים? רב יוסף הביא שתי הלכות - בעניין קביעת מבוי כמפולש או לא-  בשם רב יהודה  - אחד בשם רב והשני לא בשם אף אחד. הגמרא מנסה לברר האם השני (כשמבוי פתוח לרחבה והרחבה פרוצה לרשות הרבים) - האם נאמר על ידי רב או שמואל? 

Aug 16

34 min

דף נלווה עירובין ו השיעור היום מקודש על ידי אלקסיס רוסוף טריבי לזכר נשמת ג'ניפר רוסוף, מלכה מנוחה בת מאיר ואסתר חיה ז"ל ועל ידי בט פוקס לזכר נשמת אביה, אקוורד פוקס, עזרא חיים בן זאב וסלובא ז"ל בשלושים לפטירתו.  אם יש פרצה בקיר של המבוי, האם זה מונע משימוש בלחי או קורה להתיר טלטול במבוי? באיזה גודל פרצה זה בעייתי והאם זה תלוי באיזה קיר ואיפה נמצא הפרצה? יש סוגים שונים של מבואות - מבוי מפולש, מבוי סתום ומבוי עקום. מה הדין בתיתר טלטול בכל סוג? במקרה של מחלוקות בין שני רבנים, האם אפשר לקחת את החומרות של שניהם? לפי הברייתא זה נראה כמשהו לא מומלץ, מצד שני בעניין מבוי עקום בנהרדע פסקו כחומרת רב ושמואל בשני מחלוקות בעניין מבוי. 

Aug 14

33 min

דף נלווה עירובין ה השיעור היום מוקדש על ידי שרה ברלוביץ לעילוי נשמת אמה קילא בת יהודה ז"ל. היא היתה שמחה לדעת שבתה לומדת דף יומי! אם הקורה למעלה מעשרים אמה או למטה מעשרה טפחים, כמה אמור להיות השטח שבו מתקנים את הגובה? רב יוסף ואביי חולקים בשני המקרים. אביי  מנסה להביא הוכחות לדבריו ורב יוסף מסביר את הדברים לשיטתו. אם יש קיר שבולט לתוך המבוי, האם זה יכול לשמש כלחי או לא? לפי רב הונא תלוי בגודל הבליטה. רב הונא בריה לרב יהושע מצמצם את דברי רב הונא ואומר שיש מקרים שאין צורך ללחי (במקרה שיש קיר בקיר של המבוי) אם העומד מרובה על הפרוץ. ואפשר ללמוד את זה מקל וחומר מחצר. למה חצר חמור - אולי נגיד שמבוי חמור מחצר? 

Aug 14

38 min

דף נלווה עירובין ד השיעור היום מוקדש על ידי דינה הירשפלד-בקר לזכר נשמת אביה, אלן הירשפלד, אשר טוביה בן שלמה וחנה ז"ל ועל ידי מייקל רדוין לכבוד אשתו אריאלה ביום נישואין ה20 שלהם. ועל ידי יעל וג'ון כהן לכבוד בנם עדי שהתגייס אתמול - עלה והצלח! הגמרא מביאה קושי מברייתא לדברי אביי בשם רב נחמן בעניין גודל האמה - ופותרת את הקושי. שיעורים, מחיצות, חציצות - כולם הלכה למשה מסיני. על כולם שואלת הגמרא במה מדובר כי הלא כל הדברים האלו מדאורייתא! הגמרא מתרצת במה מדובר בכל מושג. אם המבוי גבוה מעשרים אמה כמה צריך למעט? הגמרא דנה בשאלה זו - מה הכוונה בשאלה? ומהן שתי תשובות שונות שניתנו. איך אפשר להבין את המחלוקת ביניהם?

Aug 13

38 min

דף נלווה עירובין ג השיעור היום מוקדש על ידי דבי והוורד ג'קובי רובין לכבוד אמנו, דודותינו, אחיותינו, ובתנו החכמות שמכם למדנו המון. ועל ידי ג'וייס בן דוד לכבוד גייל סטרכלר ודינה לביא על הנהגותם את הקבוצה של נשות הדרן מטינק, מאוד נהנינו לחגוג את הסיום מסכת שבת ביחד. ועל ידי תמר ונוקור-הרטמייר לחברותא שלי ג'רמי רודולר לכבוד הסיום שלנו במסכת חגיגה. אם רב סבר שלומדים דיני מבוי מפתח אולם, למה לא כל ההלכות דומים לפרטי ההיכל? הגמרא מסבירה שהסיבה שפסלו בעשרים אמה זה בגלל שבגובה כזה אין היכר. אם כן, למה לימדו אותה הלכה גם בסוכה וגם במבוי - מה החידוש בכל מקרה? מה אם הקורה חלקו מתחת לעשרים אמה וחלקו גבוה מעשרים? כשמדברים על אמות האם מודדים לפי אמה בת ששה טפחים או חמישה? 

Aug 11

30 min

דף נלווה עירובין ב מסכת עירובין מוקדש על ידי עדינה ואריק חג'ג לכובד הוריהם, הרב דוד ואיילין גרינסטון ורוג'ר וקטי חג'ג שגילדו ילדים, נכדים ונינים שלומדים תורה יומם ולילה וכפי שכתוב בעירובין י"ח כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב. השיעורים השבוע מוקדשים על ידי ג'סיקה ג'ובנק בהערכת תודה לקבוצת דף יומי רמת אורה ולכבוד איסוריה להרולד קינסברג. השיעור היום מוקדש על ידי ליליאן ואריה כהן לזכר נשמת אביה של ליליאן דוד בן צבי ז"ל. ועל ידי מישל ויינר לרפואה שלמה לבתה בלה רחל בת מלכה אניא. מהן ארבעת הרשויות? מה זה עירוב ומה זה יכול להתיר? אפשר להתיר מבוי על ידי לחי, קורה או צורת הפתח. מה הגובה המקסימלית של הקורה? מה הרוחב המקסימלי של הפתח? מחלוקת תנא קמא ור' יהודה. הגמרא משווה את המשנה למשנה הראשונה בסוכה שגם שם חולקים ר' יהודה ותנא קמא לגבי גובה מקסימלי של סוכה. רב אומר חכמים לומדים מפתח ההיכל בבית המקדש שהיה גבוה 20 אמה ור' יהודה למד מפתחו של אולם שהיה גבוה 40 אמה - ושניהם דרשו מפסוק על פתח אוהל מועד. איך אפשר ללמוד ממידות בבית המקדש מפסוק במשכן? ולמה לא מחצר המשכן שהיה רחב יותר? . הגמרא מביאה כמה קושיות על רב ומסיק שר' יהודה למד מפתחן של מלכים ולא מהאולם.

Aug 11

38 min

דף נלווה שבת קנז הסיום מוקדש לעילוי נשמת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ זצ"ל. גדול בתורה, הנגיש לימוד גמרא לרבים והיה מחנך מוביל בדורינו. ולרפואה שלמה לאופק יאיר בן יערה. ולרפואה שלמה של אלחנן דוד בן יצה רות וצפורה בת טשארנה. האם אפשר להפר או להשאיל נדרים בשבת? מה ההבדל בין השאלת נדרים להפרת נדרים? האם זה משנה אם עושים את זה לצורך השבת או לא? מה אם היה זמן לעשות לפני שבת ולא עשה? הרבנים מדברים על סיטואציה שהיתה עם טומאה מתחת לגגון ופקקו חלון למנוע מהטומאה להיכנס לבית וגם מדדו וקשרו עם קנה פיסת בד כדי לבדוק אם היה נקב של טפח בגגון. ומשם הסיקו שמותר לפקק ולמדוד ולקשור עם קנה בשבת לצורך מצוה. הגמרא מסיימת עם סיפור בבית ריש גלותא ששם עולא פוגש את רבה בר רב הונא יושב בתוך גיגית של מים ומודד ולא מבין למה הוא מודד בשבת. רבה בר רב הונא מסביר שהוא היה מתעסק ולכן מותר לו למדוד בצורה כזאת בשבת.

Aug 10

25 min

דף נלווה שבת קנו השיעור היום מוקדש לזכר נשמת מאיר פנשטיין, מאיר יוסף בן אברהם ועטא ז"ל, חבר משפחה יקר שהלך לעולמו, שאהב מאוד ללמוד תורה. ועל ידי רחלי ויעקב לדבורה אשהיים לכבוד יום הולדתה. "מזל טוב אמא. אוהבים אותך ומתגעגעים אליך. כל הכבוד לך על לימוד הדף היומי.  הגמרא ממשיכה לדון במחלוקת תנא קמא ור' יוסי בר' יהודה בעניין מלאכת לש ואיסור גיבול. רבי יהושע בן לוי רשם כל מיני דברים לגבי מזלות ומה המשמעות של היום בשבוע שנולדים. רבי מנינא חולק וסובר שזה לא היום שבו נולדים אלא השעה. יש מחלוקת בין ר' חנינא לר' יוחנן האם יש מזל לישראל ובעקבות כך הגמרא מביאה כמה סיפורים שמעידים על כך שאין מזל לישראל (שמואל ואבלט, בתו של ר' עקיבא והנחש, ורב נחמן בר יצחק). המשנה דנה בדיני מוקצה שוב והגמרא מתייחסת לפסיקת ההלכה בעניין מוקצה - האם פוסקים כר' יהודה או כר' שמעון.

Aug 9

43 min

דף נלווה שבת קנה השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב עדין שטיינלץ שנפטר היום, שפעל כל ימיו בכדי להנגיש לימוד גמרא לרבים.  האם יש הבדל להלכה בין שימוש באילן על ידי שימוש בצדי האילן או בצידי צדדים? איך אפשר להאכיל בהמות בשבת? איזה בהמות וכמה אפשר לטרוח בשבילם? מהן הקריטיריונים שעל פיהם אפשר להתיר? 

Aug 7

36 min

דף נלווה שבת קנד השיעור היום מוקדש על ידי לסלי ג'קובי גרין לזכר נשמת אביה, יהושע אריה בן אברהם יצחק הכהן ז"ל. הוא היה במחנה ריכוז בדחאו כנער ועבר משם לניו יורק להקים חיים חדשים והצליח להעביר לצאצאיו אהבה ליהדות ואמונה בייעוד של העם היהודי וארץ ישראל. וגם על ידי דבורה אשהיים לזכר נשמת אביה, דוד אשהיים ז"ל. הוא היה נדהם אילו היה רואה את כל הלימוד נשים שקיים היום. האם המחמר חייב סקילה/חטאת? הגמרא מביאה שתי גירסאות בדברי רמי בר חמא ועוד דעה אחרת של רבא. אם על הבהמה יש כלים של זכוכית, לפי רב הונא שם כרים וכסתות מתחת ומתיר חבלים וזה נופל. הגמרא מביאה כמה קושיות על דבריו. רבן גמליאל לא הוריד משא עם דבש מעל גבי חמורו והחמור מת. הגמרא דנה במקרה ומנסה להבין למה הוא לא הוריד? אסור להשתמש בבעלי חיים בשבת אבל האם אפשר להשתמש בצדדי הבהמה? מחלוקת אביי ורבה. הגמרא מביאה קושיות לשתי הדעות.

Aug 7

39 min

דף נלווה שבת קנג השיעור היום מוקדש על ידי רונית שביט לע"נ אמנו מורתנו לאה בן שושן שכל חייה הקדישה ללימוד תורה והטמיעה אהבת תורה לילדיה,לאחייניה ולתלמידותיה. איזה סימנים יכולים להעיד על כך אם מישהו בן עולם הבא? לפי ר' אליעזר, צריך להרגיש שכל יום הוא היום האחרון בחיים ותמיד לעשות תשובה. מה עושים אם הולכים בדרך ושבת נכנסת ויש לו כסף או דברים אחרים - איך אפשר לאפשר לדאוג לכך שיחזור הביתה? אפשר לתת לנכרי ואם אין, אפשר להטעין על חמור. ואם אין חמור, לחרש, שוטה וקטן - לפי איזה סדר - למי עדיף מביניהם? יש פתרון אחר - להעביר פחות פחות מד' אמות אבל חכמים לא רצו להגיד את זה לאנשים כי חששו לטעויות ורצו לשמור על התורה. האם לגזור גזירות זה דרך טובה לשמור על התורה או האם זה קשה מדי לאנשים ולא יוכלו לעמוד בזה ולכן כדאי שלא? מה האיסור בכלל בלהעביר חצפים על חמור בשבת? ואם עושים, האם חייבים בשוגג חטאת ובמזיד סקילה?

Aug 6

31 min

הגמרא דורשת פסוקים מספר קהלת שמתארים הידרדרות גוף האדם כשמזקדנים. מה קורה לנפש האדם לאחר מוות? איפה הולכים נשמות הצדיקים, רשעים ובינוניים?

Aug 5

38 min

Cookie policy

We and our partners use cookies to personalize your experience, to show you ads based on your interests, and for measurement and analytics purposes. By using our website and our services, you agree to our use of cookies as described in our Cookie Policy.