Addysg Cymru | Education Wales

Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Coming Soon - Addysg Cymru | Education Wales
Trailer 1 min 4 sec

All Episodes

In this podcast, the Minister for Education and the Welsh language, Jeremy Miles MS, talks candidly about his vision for the Curriculum for Wales. He gives us his take on the challenges and opportunities that lie ahead as we move towards its implementation in 2022.

Nov 18

18 min 22 sec

Yn y bennod hon mae’r Gweinidog Addysg a’r Iaith Gymraeg , Jeremy Miles AoS, yn datgelu ei weledigaeth ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Mae’n siarad yn agored am yr heriau a’r cyfleoedd sydd yn ein hwynebu wrth inni symud ymlaen at ei weithredu o 20022 ymlaen.

Nov 18

20 min 52 sec

Cymru fydd y genedl gyntaf yn y DU i wneud addysgu hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol yn orfodol yng nghwricwlwm yr ysgol. Yn y podlediad hwn mae Dr Anita Shaw yn siarad â'r fenyw a chwaraeodd ran bwysig wrth ddod â'r newid nodedig hwn yn ei gylch. Mae'r Athro Charlotte Williams OBE yn ferch i fam Gymraeg a thad o Guyana ac mae hi'n rhannu ei phrofiadau o dyfu i fyny yn Llandudno fel yr unig ddisgybl du yn ei dosbarth. Clywn am ei chenhadaeth i'w gwneud yn hawl pob disgybl i addysg sy'n eu harfogi i ddeall a pharchu eu hanesion, eu diwylliannau a'u traddodiadau eu hunain a'i gilydd. Mae’r podlediad yma’n Saesneg yn unig.Wales is set to become the first nation in the UK to make the teaching of Black, Asian and minority ethnic history mandatory in the school curriculum. In this podcast Dr Anita Shaw talks to the woman who played a major part in bringing this landmark change about. Professor Charlotte Williams OBE is the daughter of a Welsh-speaking mother and a father from Guyana and she shares her experiences of growing up in Llandudno as the only black pupil in her class. We hear about her mission to make it the right of all pupils to an education that equips them to understand and respect their own and each other’s histories, cultures and traditions.

Oct 27

32 min 18 sec

Mike Bubbins talks to practitioners about their experiences during Covid. What lessons did they learn, what approaches will they take in the next phase? All part of a ‘national conversation’ on learning and teaching, set to continue as we realise the new curriculum.

May 26

26 min 47 sec

Mae Ffion Dafis yn sgwrsio gydag ymarferwyr am eu profiadau yn ystod Covid. Pa wersi a ddysgwyd, a pha ddulliau y byddan nhw'n eu defnyddio wrth fynd ymlaen i’r cam nesaf? Mae hwn yn rhan o’r ‘sgwrs genedlaethol’ ar ddysgu ac addysgu, fydd yn parhau wrth inni wireddu’r cwricwlwm newydd.

May 26

30 min 10 sec

If you’re a stressed parent or carer trying to educate children at home during the Covid 19 lockdown - help is at hand. Mike Bubbins talks to teachers – who also have children at home - about distance learning, the role of schools, and why parents needn’t feel pressured to ‘teach’.

May 2020

25 min 16 sec

Beth yw’r ffordd orau i gefnogi addysg fy mhlentyn nawr fod yr ysgolion ar gau oherwydd salwch Covid 19? Mae Ffion Dafis yn holi athrawon cynradd ac uwchradd, sydd hefyd yn rieni, am ddysgu o bell, rôl ysgolion, a pham nad oes angen i rieni deimlo dan bwysau i 'addysgu’.

May 2020

28 min 28 sec

In April, the Welsh Government invited the public to feedback on the draftCurriculum for Wales. What did teachers, governors, parents and young peoplethink about the reforms? In this podcast, presenter Mike Bubbins explores some ofthe findings and discusses the next steps with Vanessa McCarthy, Head of BrynnauPrimary School and Brett Gillett a Year 6 teacher at Crynallt Primary School. They’reinvolved in the many workshops being held around the country, working on revisingand refining the curriculum guidance ready for its publication in January 2020.

Nov 2019

15 min 35 sec

Ym mis Ebrill gwahoddwyd y cyhoedd gan Lywodraeth Cymru i roi adborth arGwricwlwm drafft i Gymru. Beth oedd barn athrawon, llywodraethwyr, rhieni a phoblifanc am y diwygiadau? Yn y podlediad hwn mae’r cyflwynydd Yvonne Evans yndadansoddi rhai o'r canfyddiadau ac yn trafod y camau nesaf gyda Gareth Evans oYsgol y Creuddyn a Nia Williams, Ysgol y Preseli, dau athro sy'n cymryd rhan yn ynifer o weithdai sy'n cael eu cynnal ledled y wlad, er mwyn adolygu a mireinio'rcanllawiau cwricwlwm yn barod i'w cyhoeddi fis Ionawr 2020 .

Nov 2019

15 min 45 sec

Education Minister, Kirsty Williams has been touring Wales speaking to the whole education profession about the big changes ahead. In this podcast, two headteachers - one primary, one secondary, and neither involved in curriculum development - put their questions to the Minister. A consultation on the new curriculum and assessment arrangements is underway and runs until July 19th 2019. If you want to have your say, go to hwb.gov.wales and click on Curriculum for Wales 2022.

Jul 2019

29 min 10 sec

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, wedi bod ar daith drwy Gymru yn sgwrsio gyda’r holl broffesiwn am y newidiadau mawr sydd ar y gweill. Yn y podlediad hwn mae dau bennaeth- un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd , sydd heb fod yn ymwneud â datblygu’r cwricwlwm, yn cael cyfle i holi’r Gweinidog.Mae’r broses o geisio barn yn mynd ymlan tan fis Gorffennaf. Os ydych chi am roi adborth, ewch i hwb.llyw.cymru a chliciwch ar Cwricwlwm i Gymru 2022.

Jul 2019

25 min 26 sec

What skills do teachers need to prepare for the new curriculum? How will the new professional learning approach help? Mike Bubbins goes to St Julian’s Primary School in Newport to talk to practitioners about their professional learning journey.

Mar 2019

18 min 24 sec

Oes angen i ymarferwyr ddysgu sgiliau arbennig ar gyfer addysgu’r cwricwlwm newydd? A fydd y dull newydd ar gyfer dysgu proffesiynol yn helpu? Aeth Yvonne Evans i Ysgol y Preseli yn Sir Benfro i siarad â thair athrawes am eu profiadau nhw.

Mar 2019

19 min 58 sec

Mae'r cynllun Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu yn fodd i helpu ysgolion i wella’r ffordd y maen nhw’n addysgu a dysgu. Aeth Yvonne Evans i gwrdd â Lliwen Jones, prifathrawes Ysgol Tregarth i glywed sut y mae’n defnyddio’r elfen bwysig hon o ymagwedd genedlaethol newydd Cymru tuag at ddysgu proffesiynol yn ei hysgol hi.This podcast is all about the Schools as Learning Organisations model which is an important element of Wales' new approach to professional learning.

Dec 2018

14 min 28 sec

The Schools as Learning Organisations model helps schools explore new ways to improve teaching and learning. Mike Bubbins speaks to Jenny Scott, Headteacher at Ninian Park Primary in Cardiff about how she’s used this important element of Wales’ new national approach to professional learning.

Dec 2018

15 min 49 sec

Professor Graham Donaldson talks about his recommendations for a new curriculum for Wales - and also his view on the progress made so far. Leading academics Mark Priestley, Louise Hayward talk about Wales' approach to education reform. Plus Head of Curriculum Development, Ty Golding, and Kath Lewis, a music teacher from Pioneer School, Porthcawl Comprehensive, talk about the work underway and what happens next. Presented by Mike Bubbins and Luisa Martin-Thomas.

Jun 2018

41 min 30 sec

Welsh eduction is undergoing seismic change, so presenters Mike Bubbins and Luisa Martin-Thomas speak to the people involved to find out why and what's involved. Plus we hear from children at three schools in South Wales about what they want from their education.

May 2018

34 min 45 sec

A preview of the forthcoming podcast, Addysg Cymru | Education Wales

Apr 2018

1 min 4 sec