شناخت موسیقی دستگاهی ایران

Mohammad Hossein Salari

از فواید بازگشت لطفی در سال ۸۵ از آمریکا به ایران برنامه‌هایی بود که برای رادیو فرهنگ و جهت آموزش عمومی موسیقی دستگاهی ایران ساخت

. بایگانی این پادکستها را در اینجا میتوانید به دست آورید

All Episodes

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و نهم [این آخرین قسمت از مجموعه شناخت موسیقی دستگاهی ایران می‌باشد]

May 2018

25 min 21 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و هشتم

May 2018

28 min 16 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و هفتم

May 2018

24 min 58 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و ششم

May 2018

25 min 22 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و پنجم

May 2018

21 min 11 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و چهارم

May 2018

29 min 58 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و سوم

May 2018

18 min 48 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و دوم

May 2018

26 min 54 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و یکم

May 2018

21 min

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاهم

May 2018

20 min 32 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و نهم

May 2018

27 min 17 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و هشتم

May 2018

29 min 16 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و هفتم

May 2018

24 min 14 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و ششم

May 2018

22 min 53 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و پنجم

May 2018

24 min 2 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و چهارم

May 2018

29 min 12 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و سوم

May 2018

29 min 46 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و دوم

May 2018

20 min 40 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و یکم

May 2018

25 min 38 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهلم

May 2018

23 min 37 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و نهم

May 2018

22 min 11 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و هشتم

May 2018

22 min 59 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و هفتم

May 2018

26 min 7 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و ششم

May 2018

23 min 28 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و پنجم

May 2018

27 min 22 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و چهارم

May 2018

23 min 17 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و سوم

May 2018

25 min 1 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و دوم

May 2018

25 min 51 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و یکم

May 2018

23 min 43 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی‌ام

May 2018

23 min 38 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و نهم

May 2018

18 min 52 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و هشتم

May 2018

25 min 29 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و هفتم

May 2018

24 min 1 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و ششم

May 2018

22 min 49 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و پنجم

May 2018

26 min 24 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و چهارم

May 2018

23 min 45 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و سوم

May 2018

26 min 37 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و دوم

May 2018

25 min 55 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و یکم

May 2018

22 min 52 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیستم

May 2018

23 min 56 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت نوزدهم

May 2018

22 min 34 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هجدهم

May 2018

24 min 42 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هفدهم

May 2018

28 min 39 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت شانزدهم

May 2018

25 min 21 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پانزدهم

May 2018

22 min 12 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهاردهم

May 2018

25 min 33 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سیزدهم

May 2018

26 min 19 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت دوازدهم

May 2018

27 min 25 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت یازدهم

May 2018

27 min 14 sec

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت دهم

May 2018

25 min 46 sec