This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Ezomndeni

By Focus on the Family Africa

Uhlelo oluyimizulu eyishlanu lapho sikulethela khona izeluleko ezisebenzisekayo ngabakwa - Focus on the Family

 1. 1.
  Isikole esiyi-bording ezinganeni zezisebenzi zeNkosi1/23/2020
  5:23
 2. 2.
  Izingane ezingabazayo ngoNkulunkulu1/22/2020
  5:55
 3. 3.
  Ukubhekana nokugeleza kwemiqhafazo yezocansi entsheni1/21/2020
  5:15
 4. 4.
  Ukuqhumbuza ezomshado kwi-social media1/21/2020
  5:14
 5. 5.
  Ukuqonda i-sexting yentsha1/19/2020
  5:37
 6. 6.
  Izimpawu zenhlese embi emshadweni nge-social media1/16/2020
  4:52
 7. 7.
  Onomgudu wokuzitshela1/15/2020
  4:59
 8. 8.
  Ukuvuselela umshado wenu senizihlalele nodwa1/14/2020
  4:40
 1. 9.
  Owesifazane wayengenziwa kanjani ngomfanekiso kaNkulunkulu oziveza engowesilisa1/13/2020
  5:44
 2. 10.
  Ukuvangela isizukulwane se-technology1/12/2020
  6:20
 3. 11.
  Ungavikela kanjani ukunga spoil ingane yakho1/9/2020
  5:10
 4. 12.
  Osekuthombeni ucabanga ukuthi abamhloniphi abazali bakhe1/8/2020
  5:24
 5. 13.
  Ukwenza izikhathi zokudla zomndeni ezithokozelekayo1/7/2020
  4:36
 6. 14.
  Ukukhonza izinto zabesifazane kunye nokuzazi ukuba ngowesilisa1/6/2020
  5:42
 7. 15.
  Ukukhulisa ukuzethemba ezinganeni1/5/2020
  5:34
 8. 16.
  Ubuzali ngokubambisana nokungabambisaneki naye owake waganana naye1/2/2020
  5:40
 9. 17.
  Ingane okubukeka ilala kweqe1/1/2020
  5:09
 10. 18.
  Ingane kumbe i-teenager iphazanyiswa zithombe zobunqunu12/31/2019
  5:00
 11. 19.
  Ingane Esekuthomeni Enamahloni Nobunyube12/29/2019
  5:28
 12. 20.
  Ukugcina Ubudlelwano Nezingane Emva Kwe-Divosi12/26/2019
  5:52
 13. 21.
  Ozongena Ekubeni Ngubaba Ukhathazekile Ngezindleko Neresponsibility12/25/2019
  5:45
 14. 22.
  Friend Request Kwi Social Media Evela Othandweni Lwakudala12/24/2019
  5:19
 15. 23.
  Ukusungula Izindlela ezihlabela phambili zokuxhumana nezingane12/23/2019
  4:37
 16. 24.
  Unkosikazi Ongasenkamunkamu KuMkhwenyana OsewuTamu-texe12/22/2019
  5:59
 17. 25.
  Ubaba Ongaziphethe Kahle KuMalokazana Nakwabanye Besifazane12/19/2019
  5:19
 18. 26.
  Ukuchazela Izingane I-Addicton Yezithombe Zobunqunu12/18/2019
  5:24
 19. 27.
  Ubaba Owadivosa Ingane Ayimthandi Umamncane - Divorced Dad12/17/2019
  5:33
 20. 28.
  Ingane Ethi Ifuna Ukufa12/16/2019
  5:19
 21. 29.
  Izimo Zengcindezi Yokukhathazeka12/15/2019
  6:04
 22. 30.
  Ukuzibuza ngonakekelo lukaNkulunkulu12/12/2019
  5:17
 23. 31.
  Izeluleko Kuma-Teenager Noku Nokuxoxa Online12/11/2019
  5:37
 24. 32.
  Indodakazi Engena Ebuntonjini Enokujwayelana Nowesilisa Osemdala12/10/2019
  5:28
 25. 33.
  Umphumela Namacahaphazelo Esahlukaniso Ezinganeni12/9/2019
  6:29
 26. 34.
  Ukusebenzisa Imali Yokweshumi Ukusiza Abazali Asebekhulile12/8/2019
  5:29
 27. 35.
  Ukumisa Utakalani Ekushayeni12/5/2019
  5:14
 28. 36.
  Ukubhekana NeNkonkoni Engumzalwane Emndenini12/4/2019
  5:30
 29. 37.
  Amakhosikazi Aholayo Enkonzweni Yekamero12/3/2019
  6:41
 30. 38.
  Abazali Bavimba Ubudlelwano Bogogo Nezinganeni zabo12/2/2019
  5:37
 31. 39.
  Ukuhlolela Inzalo Ngesikhathi Somethembiso12/1/2019
  5:57
 32. 40.
  Ukholo ,imisebenzi ,kanye nensindiso11/28/2019
  5:28
 33. 41.
  Ukubhekana nogogo nomkhulu abatotosana kweqe11/27/2019
  5:28
 34. 42.
  Obaba nomthelela abanawo kumadodakazi abo11/26/2019
  5:18
 35. 43.
  Umama onamathele uyesaba ukudedela ingane yakhe esises”khungweni semfundo ephakeme11/25/2019
  4:46
 36. 44.
  Ocwile ophuzweni ufuna usizo11/24/2019
  5:59
 37. 45.
  Ukuphumelela ukubhalansisa Inqubo yempilo11/21/2019
  5:34
 38. 46.
  UMKhrestu onongabazane olujulile ngensindiso Kwakhe11/20/2019
  5:49
 39. 47.
  Ukuzilungisela umshado useskhungweni semfundo ephakeme11/19/2019
  5:20
 40. 48.
  Ukuthola ungoti wezemishado okhaliphe kakhulu11/18/2019
  5:40
 41. 49.
  Ukuthemba uNkulunkulu ezikhathini ezinzima11/17/2019
  5:15
 42. 50.
  Ukusiza umngani ososizini lokulila11/14/2019
  5:32

Listen to Ezomndeni now.

Listen to Ezomndeni in full in the Spotify app