ཁམས་སྐད་ལས་རིམ།

By RFA

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་ཕྲིན་ཁང་གི་ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ།

 1. 1.
  ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ། ༢༠༢༡།༠༦།༢༡
  30:00
 2. 2.
  ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ། ༢༠༢༡།༠༦།༡༦
  30:00
 3. 3.
  ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ། ༢༠༢༡།༠༦།༡༥
  30:00
 4. 4.
  ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ། ༢༠༢༡།༠༦།༡༤
  30:01
 5. 5.
  ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ། ༢༠༢༡།༠༦།༡༣
  30:00
 6. 6.
  ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ། ༢༠༢༡།༠༦།༠༩
  30:00
 7. 7.
  ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ། ༢༠༢༡།༠༦།༠༨
  30:00
 8. 8.
  ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ། ༢༠༢༡།༠༦།༠༧
  30:00

Listen to ཁམས་སྐད་ལས་རིམ། now.

Listen to ཁམས་སྐད་ལས་རིམ། in full in the Spotify app