Slovo nad zlato

Český rozhlas

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. S Karlem Olivou a Janem Rosákem.

All Episodes

Dnes se podíváme na slovo „seč“. Nepůjde nám ale o sloveso a jeho rozkazovací způsob, ani o podstatné jméno ve významu „prudký boj“ nebo zkratku pro středoevropský čas. Zajímat nás bude ve větě: Snažil jsem se, seč jsem mohl, abych hovořil optimisticky. O jaký slovní druh se jedná?

Jan 2020

6 min 11 sec

Možná vás překvapí, jak spolu souvisí slova žampion, kemping a kampaň... Odborný název pro žampion zní pečárka polní. A kemping a kampaň mají také něco společného s polem. Přesněji, s polními podmínkami, ať už je ta kampaň řepná, nebo vojenská.

Dec 2019

4 min 14 sec

Po Štědrém dnu následuje den, který se jmenuje Boží hod vánoční. Proč zrovna hod? Posluchači asi tuší, že se nebude jednat o žádnou sportovní disciplínu.

Dec 2019

3 min 54 sec

Odkud vůbec máme slovo advent? Nedorazilo k nám náhodou až po roce 1989? A kde se vzaly všechny ty adventní neděle – železná, bronzová, stříbrná a zlatá?

Dec 2019

5 min 22 sec

To, že Mikuláš rozdává dárky, je zvyk kupodivu starší než to, že dárky dává pod stromeček Ježíšek. Svatý Mikuláš byl totiž velmi štědrý a z toho se vyvinul zvyk Mikuláše napodobovat.

Dec 2019

4 min 33 sec

Možná jste už v nějakých kronikách nebo archivních materiálech narazili na slovo „obdaňkovaný.“ V běžné aktivní slovní zásobě se nevyskytuje, na druhou stranu, každému, kdo ovládá němčinu a ví něco o německých dialektech, bude povědomé.

Nov 2019

4 min 9 sec

Má český jazyk svá ryze česká slova, nebo je jen sebrán a papouškován? V posledních letech přejímáme hodně slov z cizích jazyků, často, ale nejenom, z angličtiny.

Nov 2019

6 min 48 sec

Určitě už vás někdy napadlo, jestli existuje nějaká souvislost mezi podobně znějícími slovy – kompaktní a kompaktáta?

Nov 2019

4 min 26 sec

Vzápětí je příslovce, které vzniklo spojením předložky v- a podstatného jména zápětí. Toto příslovce může mít význam časový nebo místní. Časový význam je z hlediska dnešního užívání primární.

Nov 2019

5 min 35 sec

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Nov 2019

5 min 46 sec

Na parte třeba ze začátku 20. století jste se někdy mohli dočíst, že příčinou úmrtí byla trapná nemoc. O jakou nemoc ale šlo? Jaký zde mělo slovo trapný význam?

Oct 2019

6 min 27 sec

Jaká je souvislost mezi slovy infant, infanterie a infantilní?

Oct 2019

6 min 28 sec

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Oct 2019

6 min 14 sec

Martin byl římský voják, poté poustevník a nakonec biskup. Na konci života už měl pověst svatého muže. Když pak zemřel, byl v Tours pochován a jako relikvii vystavili jeho plášť s kapucou. Česká kapuca pochází z latinského cappa, jeho zdrobnělinou je capella.

Oct 2019

6 min 5 sec

Slovo schizofrenie má původ v klasické řečtině, samo řecké ale není, bylo vytvořeno uměle jako lékařský termín. Ve staré řečtině existovalo slovo schizein, tedy štípat ve smyslu oddělovat části něčeho, typicky dřeva. Druhé slovo znělo frén a znamenalo bránice, která byla považovaná jako původní centrum rozumu a vůbec duše. Schizofrenie byla tedy takovým rozštípnutím duše.

Sep 2019

5 min 46 sec

Co myslíte? Je také něco utuchajícího? Je. V češtině 19. století v díle obrozence Antonína Marka s názvem Základní filozofie, logika, metafyzika najdeme pasáž: „S utuchajícími silami strojovými i mocná snaha duše tuchne.“ Josef Pekař pak píše: „Styky Valdštejna s Arnimem utuchají...“ Což v tomto případě znamená něco jako přestávat... Další souvislosti vysvětluje jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva.

Sep 2019

6 min 7 sec

Slovní tvar tenata existoval už ve staré češtině a byl to tvar podstatného jména tenato nebo teneto. Naši dávní předci měli u tohoto slova i číslo jednotné, my ho dnes už nemáme.

Sep 2019

5 min 24 sec

Proč se začalo používat slovo nestor jako označení někoho staršího a moudrého? Má to svůj prapůvod v Iliadě, Homér v ní totiž popisuje Nestora jako nejstaršího, ale také nejrozvážnějšího. Čestné oslovení nestor tedy patří těm nejstarším osobám v nějakém okruhu. Můžeme třeba říci nestor českých sochařů. Stáří ale není jedinou podmínkou, svou roli by měla hrát uvážlivost a moudrost.

Sep 2019

5 min 43 sec

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Aug 2019

5 min 28 sec

Že vám zní slovo pitoreskní a pikareskní podobně? Tato dvě podobně znějící slova spolu ale vůbec nesouvisí a znamenají něco zcela odlišného.

Aug 2019

5 min 52 sec

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Aug 2019

6 min 25 sec

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Aug 2019

5 min 17 sec

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Aug 2019

5 min 52 sec

Existuje nějaká souvislost mezi ozdobou našich zahrádek a poruchou osobnosti? Původní souvislost můžeme hledat v řeckém bájesloví.

Jul 2019

5 min 3 sec

Odkud se slovo nimrod vzalo a co původně znamenalo? Se slovesem nimrat se nemá nimrod nic společného. Slovem nimrod se označuje spíše lovec než myslivec, tato slova se sice významem podobají, ale nejsou to úplná synonyma. Ve významu nimrod chybí složka péče o les a zvěř, kterou si nese myslivec. Původ slova nimrod pak najdeme už v Bibli ve Starém zákoně...

Jul 2019

5 min 57 sec

Slovo konftrfé je slovo původně z francouzštiny. České nářeční podoby jsou kontrfei, konterfekt nebo kontrafekt. Už Jungmannův slovník ale uvádí tyto výrazy jako zastaralé. Co to ale vlastně znamená? Dnes tímto slovem označujeme napodobeninu nebo padělek. Historicky to ve francouzštině ale bylo trochu jinak. Jak? Vysvětluje jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva.

Jul 2019

4 min 58 sec

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Jun 2019

6 min 36 sec

Dnešním slovem nad zlatem bude linka. Kořen slova linka nemá český původ, přípona -ka česká je. Tímto kořenem je lin z latinského slova linea, jehož postupná přeměna do dnešní podoby linka ovšem nebyla úplně lineární čili přímočará.

Jun 2019

5 min 41 sec

Určitě vás už někdy napadlo, zda spolu mohou souviset slova jako argonauti, argumenty, argentum a Argentina? A samozřejmě mohou...

Jun 2019

6 min 2 sec

Současná čeština zná slovo hrana, které nemá jednotné číslo. V moderní češtině existuje pouze v množném čísle stř. rodu. Ta hrana jako ta města, v jednotném čísle bychom tedy řekli hrano. Kdysi toto j. č. existovalo, ale časem se původ a význam tohoto slova zatemnil, ztratil se z jazykového povědomí mluvčích.

Jun 2019

7 min 45 sec

Možná jste v nějakých starších textech narazili na slovo hereš a nevíte si rady s jeho významem. V dnešní slovní zásobě už ho má pravděpodobně málokdo. Co to vlastně znamená?

May 2019

6 min 10 sec

Co znamená slovo krondaro? Jedná se vlastně o zkomoleninu slova kromdar. Slovo krondaro či kromdar jsou nářeční výrazy pro výkal, lejno. Původ toho slova bychom ale mohli vysvětlit na výrazu krombožinec.

May 2019

6 min 49 sec

Většina užití předpon anti v češtině znamená proti, což je v souladu s předponou anti, jak se používala v latině. Ne každé anti ale znamená proti. Existují i případy slov, kdy české anti vzniklo z jiné, i když podobné, latinské předpony nebo předložky, která zněla ante. Ta v tomto případě znamená před, kupříkladu antipasto. A jak je to s tou antikoncepcí? Vysvětluje jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva.

May 2019

6 min 4 sec

Možná sami trampujete a možná vám z dob trampování zbyla i spousta kamarádů. Napadlo vás ale někdy, odkud se slova tramp a kamarád vzala?

May 2019

6 min 8 sec

Dalším slovem nad zlato bude v našem pořadu brutalismus, tedy označení pro architektonický styl. Kam až sahá jeho původ?

May 2019

5 min 26 sec

Tyto tři termíny - elipsa, hyperbola a parabola přejala geometrie z jazykovědy, a ještě přesněji - z rétoriky.

Apr 2019

6 min 29 sec

Dnešní Slovo nad zlato věnujeme slovu choť. To má mužský i ženský rod – používáme ho tedy ve významu ten choť i ta choť. Je takových slov, která znějí stejně, ale mají dva různé rody a dva různé významy, v češtině hodně?

Apr 2019

6 min 41 sec

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde se vzalo v češtině slovní spojení španělská vesnice? V dnešním pořadu ho vysvětlí jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva.

Mar 2019

6 min 41 sec

Staročeské šafovati vzniklo z německého schaffen a mělo celou řadu významů, znamenalo mimo jiné zformovat, vytvořit, udělat něco, postarat se o něco. Ze schaffen bylo odvozeno naše slovo šafář.

Mar 2019

5 min 18 sec

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Mar 2019

7 min 28 sec

Abychom si mohli vysvětlit souvislost mezi těmito výrazy, musíme se nejprve vrátit do antického Řecka k bohovi nejvyššímu z nejvyšších...

Mar 2019

6 min 28 sec

Slovo rotyka k nám přišlo z latiny. Staří Římané měli v latině sloveso rumperé, jež neslo význam zlomit či odlomit, a jehož trpné příčestí znělo ruptus.

Mar 2019

6 min 52 sec

Zprofanovaný v dnešní češtině znamená to, že něco častým používáním ztratilo původní hodnotu, význam.

Jan 2019

5 min 58 sec

Proč má čeština pro povzbuzující nápoj dvě slova a odkud se do ní vůbec dostala? Připravili a provázejí jazykovědec Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

Jan 2019

6 min 26 sec

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde vzniklo slovo pomeranč? Není pravda, že by se v angličtině pojmenovaly pomeranče podle své barvy, je tomu přesně naopak - nejdříve byly pomeranče a po nich oranžová barva.

Jan 2019

5 min 59 sec

Slovní obrat o krokodýlích slzách existuje snad ve všech evropských jazycích a používá se v nich už dlouho. O krokodýlích slzách psal už Plinius starší.

Jan 2019

6 min 9 sec

Plesová sezóna je tradice, která pochází už nejméně z 19. století. Zatímco ples je výraz prestižní a používá se ve vyšším jazykovém stylu, slovo bál spíše patří do slovní zásoby obecné. Tomu do značné míry odpovídá i jejich používání.

Jan 2019

5 min 37 sec

Mužké křestní jméno má svůj původ ve starém Římě a v latině. Toto jméno je zkrácením obecného latinského přídavného jména romanus s významem římský nebo Říman. Abychom se dobrali původu slova román, musíme se podívat do starého Říma...

Jan 2019

6 min 26 sec

Abychom se dobrali k původu slova preclík, musíme se nejprve na preclík podívat, tedy na tvar, který připomíná na hrudi založené zkřížené paže...

Jan 2019

4 min 20 sec

Slovo najmě je počeštělou výpůjčkou slovenského najmé. Slovo najmě se objevuje až v 19. století, vymysleli ho obrozenci slovenského původu – Pavel Josef Šafařík a Jan Kolár.

Jan 2019

6 min 10 sec