Laidjes in t Grunnegers / Muziek in het Gronings

Laidjes in t Grunnegers / Muziek in het Gronings

n Òfspeullieste, soamensteld deur Christopher Bergmann (Twitter: @isoglosse), mit ale nummers in de Grunneger streektoal dij op Spotify beschikboar binnen. Loat mie t waiten as ie nog laidjes kennen dij nait in mien lieste stoan.

You might also like