WIMDEMO01 ม็อบฮ่องกง เกี่ยวอะไรกับชานมไข่มุก

Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

Oct 2019

37 min 25 sec

เดโม Why It MATTER อีพีนี้ ธัญ จาก The MATTER ชวนโจ้คุยเรื่องม็อบฮ่องกง ที่อาจเป็นแรงกระเพื่อมต่อวงการชานมไข่มุกและวงการหนังฮ่องกงในองค์รวมได้อย่างไม่น่าเชื่อติดตาม Why It MATTER อีพี 2 ได้วันศุกร์หน้า ศุกร์นี้ฟังเดโมกันไปก่อนน้า #SalmonPodcast #WhyItMATTER #TheMATTER

Podcast Episode