SS2 EP Special แง้มดู 7 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ กับผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทย

By Salmon Podcast

ก่อนจะไปสู่ส่วนต่อไปของการวิพากษ์รัฐธรรมนูญปี 2560 ไอติม พริษฐ์ ชวนทุกคนพักเบรกมาดูรายละเอียดของ 7 ร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอเป็นญัตติเข้าประชุมสภา ว่ามีรายละเอียดอย่างไร และจะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไทยไปอย่างไรบ้าง #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

Listen to SS2 EP Special แง้มดู 7 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ กับผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทย now.

Listen to SS2 EP Special แง้มดู 7 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ กับผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทย in full in the Spotify app