SS2 EP04 ระบบเลือกตั้งต่างกัน ผลลัพธ์ก็ต่างไป

By Salmon Podcast

รู้ไหมว่าระบบการเลือกตั้ง สส.เขต สส.บัญชีรายชื่อ ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ แม้ทุกคนจะโหวตเหมือนเดิม กาชื่อเดิมก็ตาม อีพีนี้ไอติมชวนคุณมาคิดตามหลักการคณิตศาสตร์ ว่ากฎเกณฑ์ที่ต่างไปจะทำให้ผลสุดท้าย เราได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างกันอย่างไร หรือได้ผู้ปกครองจากขั้วไหน มันไม่ใช่แค่ใจของเรา แต่ขึ้นอยู่กับเสียงของเรา บวกกับระบบการเลือกตั้งที่กำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

Listen to SS2 EP04 ระบบเลือกตั้งต่างกัน ผลลัพธ์ก็ต่างไป now.

Listen to SS2 EP04 ระบบเลือกตั้งต่างกัน ผลลัพธ์ก็ต่างไป in full in the Spotify app