WIM23 Work from home, กักกันตัว เมื่อเศรษฐกิจโลกซวนเซจาก COVID-19

By The MATTER

COVID-19 กลับมาสู่ Why It MATTER อีกครั้ง คราวนี้เอิน กรุณพร จาก The MATTER และโจ้ นทธัญ จาก Salmon Podcast ขอคุยกันเรื่องผลกระทบโดยตรงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่จะเปลี่ยนไปมากหลังจากนี้การ Work from home และการปิดสถานที่ชุมนุมชนหลายแห่ง จะสร้างผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศอย่างไร ไปฟังกัน#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #COVID19 #Coronavirus #COVID

Listen to WIM23 Work from home, กักกันตัว เมื่อเศรษฐกิจโลกซวนเซจาก COVID-19 now.

Listen to WIM23 Work from home, กักกันตัว เมื่อเศรษฐกิจโลกซวนเซจาก COVID-19 in full in the Spotify app