TS EP.27 Disruption ของ Energy Tech ความท้าทายของยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน

By Techsauce Podcast

Disruption ของโลกพลังงานที่ไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่จะเพิ่มสัดส่วนการทดแทนพลังงานในรูปแบบเดิม แต่ยังเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานยั่งยืนที่ยังต้องพบเจอความท้าทายจากปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

Listen to TS EP.27 Disruption ของ Energy Tech ความท้าทายของยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน now.

Listen to TS EP.27 Disruption ของ Energy Tech ความท้าทายของยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน in full in the Spotify app