The Active Podcast EP. 14: สิทธิที่รุ่นเรา วิชา สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

The Active Podcast

Jan 3

28 min 23 sec

88 ปี กับ “สิทธิพลเมือง” ในประเทศไทย รัฐไทยสมัยใหม่ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์แบบ “ฐานันดร” สู่ “พลเมือง” ที่มีความเท่าเทียม แต่ความจริงแล้ว “พลเมืองไทย” ปกป้องสิทธิของตัวเองจากการควบคุมโดยรัฐได้มากน้อยแค่ไหน?.“2563” เป็นอีกปีที่มีการใช้ “สิทธิพลเมือง - สิทธิทางการเมือง” อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการใช้เพื่อตั้งคำถามต่อสถาบันทางอำนาจของประเทศ สิ่งเหล่านี้ สะท้อนวิวัฒนาการ 88 ปี ประชาธิปไตยไทยได้เป็นอย่างดี.“แนน - อรุชิตา อุตมะโภคิน” และ “โม่ - รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์” คุยกับ “เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว” นักวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ว่า แล้วสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย จะมีส่วนร่วมอย่างไรให้พลเมืองไทยได้ใช้สิทธิเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง.

Podcast Episode