WIM16 ยีราฟหาย ความตายที่สะท้อนว่าสวัสดิภาพสัตว์ก็สำคัญ

By The MATTER

ยีราฟหาย จนตายใน 2 วัน สะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างช่วง 2-3 วันนี้มีข่าวยีราฟหายที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER จะมาเล่าที่มาที่ไป และเรื่องที่ข่าวนี้สะท้อนให้เราเห็น ทั้งวิธีการขนย้ายลำเลียงสัตว์ ราคาและการนำเข้าสัตว์มาเพื่อจัดแสดง และสวัสดิภาพสัตว์ที่ต้องคำนึงถึงด้วยในระบบธุรกิจจัดแสดงสัตว์เช่นนี้#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

Listen to WIM16 ยีราฟหาย ความตายที่สะท้อนว่าสวัสดิภาพสัตว์ก็สำคัญ now.

Listen to WIM16 ยีราฟหาย ความตายที่สะท้อนว่าสวัสดิภาพสัตว์ก็สำคัญ in full in the Spotify app