SS2 EP13 การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกระจายอำนาจที่ไม่เท่ากับแบ่งแยก กับ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

By Salmon Podcast

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญมากกับการปกครองประเทศ เอพิโสดนี้ ไอติม พริษฐ์ จะขอเชิญ อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยว่ารัฐธรรมนูญสามารถกำหนดบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

Listen to SS2 EP13 การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกระจายอำนาจที่ไม่เท่ากับแบ่งแยก กับ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ now.

Listen to SS2 EP13 การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกระจายอำนาจที่ไม่เท่ากับแบ่งแยก กับ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ in full in the Spotify app