DTF29 อนาคตของโลกที่ไร้เงินสด (ประวัติศาสตร์และระบบการเงินของโลก)

Dance the Future

Jun 2020

11 min 30 sec

Episode นี้ ต่อเนื่องจากเรื่องการเงินของ Digital Yuan

การมาของสกุลเงินดิจิทัล ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นโลกไร้เงินสด

Podcast Episode