EP12 : เวลายากลำบากคือเวลาที่กำหนดว่าเราเป็นใคร

By Gen i intention

ยามยากลำบากคือเวลาที่กำหนดว่าเราเป็นใคร

Listen to EP12 : เวลายากลำบากคือเวลาที่กำหนดว่าเราเป็นใคร now.

Listen to EP12 : เวลายากลำบากคือเวลาที่กำหนดว่าเราเป็นใคร in full in the Spotify app