PreviewE

The Sound of Yunnan Traditional·The Sounds of Spotify

  PreviewE
 1. Si qiang (Four song)

  Bai Xiuzhen

  5:32
 2. Ba dao gao weng (Love song)

  Ni Nanfu, Mixed chorus from Luobenzhuo Township

  2:05
 3. Suo / A ka gang rui

  Ai Bao, Yi Zhuai

  3:21
 4. Ha jing lou dai hou jing

  Ai Jiu, Chorus from Xinmeng Village

  2:17
 5. Wosha (Song of the snow mountain)

  Aqima

  1:02
 6. Zhuang zhuang dan bian dan (The low pine tree)

  Azai & Gennai

  4:12
 7. Qingge #3 (Love song of the Yi)

  Baizhuanying

  2:20
 8. Pingbangge (Praising the Living Buddha)

  Basang, Xianglumen

  2:11
 9. Shange #1 (Mountain song of the Tibetans)

  Beima

  1:10
 10. Shange diao (Mountain song)

  Daorongguang, Baoaizhande

  0:52
 11. Kemu diao #1 (Kemu house building melody)

  Boyuzhuai

  1:42
 12. Su la gu (Song for summoning the soul)

  Che Liyue

  5:24
 13. Re xi re xi (Thanks)

  Delangdang Kelu Ting

  1:18
 14. Yahou (Mountain song)

  Didiguhe

  1:26
 15. Dao Kou (Crying Loudly)

  Duan Yaocai

  2:38
 16. Sanbule (Merry sanbule dance melody)

  Duanxian, Liushucai

  2:02
 17. Gongsongjing (Together chanting sutras)

  Elderley Monk of Gedan Songzanlin Temple

  1:58
 18. Zai mo (Folksong invoking Buddha)

  Female chorus from Manxi Village

  1:06
 19. Luo ran mei

  Female voices from Heping Village

  2:06
 20. Ze wei lao mo (Dancing together)

  Female voices from Shaochong Township

  1:54
 21. Zhu bang du (Bamboo tube song)

  Female voices from Xia Songshanlin Village

  1:36
 22. Huangning

  Feng Zhengmei

  1:45
 23. Meng ruo ke ben #1

  Gan & Zhou

  1:43
 24. Lailuoga (Song of the swineherd)

  Gashumi

  1:14
 25. Benzilan

  Gerong Yongci

  0:50
 26. Remeicuo

  Group of singers from Dadong Xiang

  1:08
 27. Fen ai

  He Liansan, Huang Suzhen

  1:58
 28. Han bu gui (Planting bananas)

  Hei Yutang & Ruan Yuba

  2:01
 29. Wange (Song for the dead)

  Huo Xidian

  1:20
 30. Kouxian Diao (Jew's harp melody)

  Huo Yicai

  0:46
 31. Wuomongda (The unfortunate hawk)

  Huo Zhiqiang

  2:29
 32. Muguabu

  Huqi, Silk bamboo ensemble of Weixi County

  2:34
 33. Badihe (Welcome song for a wedding)

  Jiariwuhan

  1:31
 34. Hanmu zheng (Old operatic song melody)

  Jin Xingming

  0:47
 35. Hanma Menmao (Folksong from Ruili)

  Lang Xiao'ao

  1:18
 36. Sai ke

  Li Lashuai

  0:54
 37. Aluren shange (Mountain song of the Alu People)

  Li Puni, Li Asheng

  1:42
 38. Lang le #2

  Li Shuming, Li Shujin, Li Shubao

  0:35
 39. Guqidiao #2 (Guqi melody)

  Li Xiuxiang

  1:07
 40. Dianbei Diao (Dianbei melody)

  Li Xiuzhen

  3:00
 41. Qingge #1 (Love song of the Yi)

  Li Zhengming, Li Zhixian, Li Chengcai

  2:16
 42. Buyi Song of Greeting

  Liu Weifen & Dong Xianyan & others

  1:34
 43. Qibo'er (Dance tune)

  Luo Guangzhang

  0:54
 44. Nanwoka

  Male voices and intrumentalists from Manglan Village

  4:40
 45. Wei bi huai / Jie mu yong

  Mei & Yueqin

  2:31
 46. Beng mo xiang

  Mixed antiphonal chorus from Guanghenzhai

  1:07
 47. Ge la ga pen

  Mixed chorus from Chudonggua Village

  3:48
 48. Kao nie kao (Dancing the house)

  Mixed chorus from Manlai Village

  1:32
 49. San ban si

  Mixed chorus from Taoyuan Village

  5:15
 50. Kou ya ku luo (Cutting the tree for the drum)

  Mixed chorus from Xiao Xin Zhai Village

  1:35
 51. Qia bai la duo bai xia (Song telling of suffering)

  Mixed horus from Xiaochala Village

  3:20
 52. Da suyou ge (Suyou song)

  Nabucili

  1:16
 53. Mu li mu fa ni le wai / Jie mu yong

  Nan & Sou, Mei

  2:38
 54. Achimugua

  Nayuchu

  1:17
 55. Yong ting

  Nong Nu

  1:09
 56. Shange #2 (Mountain song of the Zhuang)

  Nong Xiaomei

  1:48
 57. Fen lou

  Nong Xiurong & Wei Shihui & others

  1:02
 58. Niangmsai / Xiajia

  Nong Yufen, He Liansan, Huang Suzhen, Meng Xiulian

  1:59
 59. Sang ji bu jie dong long ba

  Qilin Zhuoma

  0:37
 60. Fen jia

  Ruan Xiuhua & Wang Xiumei

  2:32
 61. Ba ge le (Love song)

  Sha Du

  1:18
 62. Kejia (Song of joy)

  Songji

  1:17
 63. Na mu mie

  Three Buddhist monks at Guanmian Temple, Mengwoda Village

  3:26
 64. Baishibai (Mountain song)

  Tong Jinshan, Hei Dapuo

  0:53
 65. Kemu diao #3 (Kemu melody)

  Unnamed musician from Shangyong District

  1:18
 66. Qing diao (Love song)

  Wang Baofen

  3:25
 67. Qingge #1 (Love song of the Yao)

  Women of Funing County

  1:07
 68. Wugenqu (The fifth watch of the night)

  Yang Dehong

  3:00
 69. Bai ku za

  Yang Guolin & Yang Guozao

  4:07
 70. Ruailu (Preparing rice melody)

  Yemeiying

  1:51
 71. Zai bong

  Yi Anyue

  0:51
 72. Zai lang (Antiphonal folksong

  Yi Xiangpa, Yi Xiangkan, Ai Subing

  1:38
 73. Jia jiong

  Yi Xiangpa & Yi Xiangkan & others

  2:28
 74. Ci'en (Thanks)

  Ying Weng

  2:44
 75. Ha shao (Love song)

  Yu Luan, Yu Xiang, Ai Hanliang

  2:17
 76. Chunjie ge (Song of the Spring Festival)

  Zhumeiying

  2:02
 77. Mu zhan (Narrating song)

  Zi Kongtuo & others

  1:02
 78. Yunbi shange (Yunbi mountain song)

  Zishen

  0:37
 79. Wuyin shange (Wuyin mountain song)

  Zuolimei

  0:57
 80. Gu tong yue le Rice husking song)

  Duoshi Mulan & Baoyang Mutang

  1:09
 81. Li cang (New Year's song)

  Female voices from Babing Middle Village

  2:36
 82. Deqing xianzi (Deqing dance song)

  Gerong Yongci & Jiang Chu

  3:10
 83. Song of Vegetable Searching

  He Guizhi, Ma Luosheng, Bo Gui, Hu Da Mei Ma, Na Na

  2:05
 84. Song of Husking Rice

  He Zhixiu

  1:25
 85. A luo wo yi (Gathering bamboo)

  Huang Ade & Aduo & Abiao & others from Xia Songshanlin Village

  1:49
 86. Song of Gathering (2)

  Ma Luosheng, Bo Gui, Hu Da Mei Ma, Na Na

  1:32
 87. Yi lang ma ya xiong (Beautiful home village)

  Mixed Tibetan chorus at Wulü Village

  1:53
 88. Zuqimu (Guozhuang song)

  Mixed Tibetan chorus at Zhongxin Town

  3:17
 89. Si tu ge (Dance of the great drum)

  Mixed chorus from Baka Village

  1:44
 90. Laha yaha kuo (Love song)

  Mixed chorus from Xia Songshanlin Village

  2:32
 91. Tibet-Buddhism Hymn of Praise

  Monks of the Gedan Songzanlin Monastery

  4:30
 92. Su mi yi'e lüe (Wedding lament)

  Polyphonic ensemble of Azhahe Township

  2:59
 93. Luoluo li luoluo

  Shi Damei & Luo Lanhua., Pu Huiying & Zhang Li

  1:38
 94. A xio

  Shuang Xianyue, Che Shiheng, He Liniu

  0:34
 95. Xidu Song

  Shuang Xiu, Mixed chorus from Baisha Township

  2:49
 96. Song of Shepherding

  Si San Niu, Hu Da Mei Ma, Na Na, A Nan Niu

  1:29
 97. Wo ni ya han shuo wei Song of the four seasons)

  The Lahu, Mixed chorus from Xia Songshanlin Village

  2:02
 98. Alili

  Wa Wanhe, Mixed chorus from Dadong Township

  3:17
 99. Xie zha zhuo (Offering the evening meal)

  Wang Liliang

  3:17
 100. A Li Li

  Xiao Rulian, He Wenhui

  2:00