PreviewE

Dinosaur Jr. Greatest Hits·Dinosaur Jr.

  PreviewE
 1. I Ran Away

  Dinosaur Jr.

  3:30
 2. Garden

  Dinosaur Jr.

  3:02
 3. Almost Ready

  Dinosaur Jr.

  3:08
 4. Over It

  Dinosaur Jr.

  3:47
 5. Goin Down

  Dinosaur Jr.

  4:02
 6. Freak Scene

  Dinosaur Jr.

  3:36
 7. Tiny

  Dinosaur Jr.

  3:12
 8. The Wagon

  Dinosaur Jr.

  4:54
 9. Start Choppin'

  Dinosaur Jr.

  5:40
 10. Feel The Pain - 2007 Remastered

  Dinosaur Jr.

  4:17
 11. Get Me

  Dinosaur Jr.

  5:51
 12. Little Fury Things

  Dinosaur Jr.

  3:06
 13. Forget The Swan

  Dinosaur Jr.

  5:09
 14. This Is All I Came To Do

  Dinosaur Jr.

  5:21
 15. I Don't Wanna Go There

  Dinosaur Jr.

  8:43
 16. Nothin's Goin On - 2007 Remastered Version

  Dinosaur Jr.

  3:12
 17. Not You Again

  EDinosaur Jr.

  2:27
 18. Watch the Corners

  Dinosaur Jr.

  5:00