اینجا پامیر: سامیار؛«چطور سر از افغانستان درآوردم»Jan 4Radio Ranginkaman

اینجا پامیر: سامیار؛«چطور سر از افغانستان درآوردم»

Jan 4Radio Ranginkaman

-00:00
28:18
·