Spotify
album · 2003

Vishnevskaya:Recital

Galina Vishnevskaya/Mstislav Rostropovich/London Philharmonic Orchestra
# Song
1 3:08
2 4:42
3 1:17
4 5:36
5 4:36
6 4:55
7 5:46
8 2:56
9 3:37
10 1:17
11 7:03
12 5:42
13 4:56
14 1:34
15 6:39
16 4:38
17 4:10
18 1:51
19 2:50
Do you have the Spotify app?