The Russian Guitar 1800-1850

The Russian Guitar 1800-1850