The Very Best of David Oistrakh

by David Oistrakh